หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเชิงองค์รวม - หลักสูตร 1 วัน
(Total Development for Increasing People Productivity)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเชิงองค์รวม (Total Development for Increasing People Productivity)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
คำถามที่สร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจสำหรับองค์กรแห่งวิสัยทัศน์ ควรจะถามอะไร?
โค้ชชิ่ง
กลไกของความสำเร็จ
โค้ชชิ่ง
หนทางแห่งความสำเร็จ

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้พัฒนาออกแบบจัดทำขึ้นจากการใช้ผลงานการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ ในด้านการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กร จากเอกสารบทความตำราเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของโค้ชด้านการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีชื่อเสียงของโลกหลายๆท่าน และกรอบหลักการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่เป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการและแนวคิดขององค์กรต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างเช่น Toyota และผนวกกับประสบการณ์การปรึกษาแนะนำให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆของวิทยากร เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีคุณค่า มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคของการเพิ่มและพัฒนาปรับปรุงผลิตภาพ มีความปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน ด้วยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเป็นแนวทางสำหรับการประยุกต์ด้วยตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลสูง
จากการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และการทำงานโดย

1. มีความเข้าใจและตระหนักถึงองค์ประกอบที่สำคัญ และเป็นสิ่งชี้นำต่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน และสามารถกำหนดเป้าหมายของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล 
3. เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการโซ่อุปทาน สามารถเข้าใจบริบททางธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นภาพรวมได้ 
4. รู้จักความสูญเปล่าประเภทต่างๆในการทำงาน สามารถบ่งชี้และกำหนดแนวทางในการลดและกำจัดความสูญเปล่าได้ 
5. จัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การประสานงาน การประชุม การนำเสนอและการมอบหมายงาน 
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการระดมสมองและกิจกรรมกลุ่มฝึกฝนการปฏิบัติจากการนำความรู้ และทฤษฎีที่เรียนรู้มาประยุกต์กับบริบทขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Being Highly Effective Person (การเป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลสูง)
       องค์ประกอบแห่งความเป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลสูง
       การเป็นผู้นำตนเอง

       กิจกรรมการเรียนรู้ เข้าใจตนเอง ประเมินตนเอง และวางแผนความสำเร็จให้กับตนเอง
Effective Problem Solving (การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล)
       อุปสรรค ปัญหา ผลลัพธ์และปรากฏการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งมักจะเกิดขึ้นในการแก้ปัญหาในงาน (Problem, Constraint, Failure and Negative Impacts in Problem Solving)
กิจกรรมการเรียนรู้
            1. เสวนากลุ่มและการระดมสมองระบุประเด็นปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขด้วยความรู้ความเข้าใจ และเทคนิควิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขององค์กร
            2. เสวนากลุ่มและระดมสมองบ่งชี้ข้อบกพร่อง อุปสรรค ข้อจำกัด ปรากฏการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆที่ประสบจากการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในอดีต สาเหตุข้อบกพร่องและแนวทางที่น่าจะดีกว่าเป็นอย่างไร
            3. หลุมพรางและกับดักของการแก้ไขปัญหา การเอาชนะหลุมพรางและกับดัก
       ปรัชญาและแนวคิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management)
           - แนวคิดโซ่คุณค่า (Value Chain)
           - การบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
       ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา โครงสร้างของปัญหาและความเชื่อมโยงของปัญหา สาเหตุ อาการและผลกระทบ
           - ความหมายและนิยามของปัญหา
           - เทคนิคและแนวทางการบ่งชี้ ค้นหาและกำหนดปัญหาและโอกาสในการปรับปรุง
           - กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)
           - เทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา

       กิจกรรมการเรียนรู้ สวนากลุ่มระดมสมองบ่งชี้ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันจากกรณีศึกษาตัวอย่าง
Wastes at Work and Time Management (การจัดการความสูญเปล่าในงานและการบริหารเวลา)
       แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน
           - มุมมองเรื่องความสูญเปล่าในงาน (ตามปรัชญาการดำเนินงานและวิถีแห่ง Toyota)
           - การตรวจวัดและประเมินความสูญเปล่าของเวลาในการทำงานด้วยเทคนิค Work Study และ Flow Process Analysis Chart
           - การบริหารเวลาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยเทคนิค ABCDE Method
Effective Communication and Reporting Skill (ทักษะการสื่อสารการนำเสนอและการรายงาน)
       การสื่อสารทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล
           - องค์ประกอบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
           - UNO Personality
           - Transactional Analysis
       การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
           - การลำดับความคิดอย่างเป็นระบบ
           - แนวคิดและรายงานแบบ A3 เพื่อการแก้ปัญหา การนำเสนอแนวคิด การรายงานสถานะ
       ถาม-ตอบ สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
       การขยายผลและงานมอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการอบรมของผู้เข้าอบรมและองค์กร 


แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย, การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop), การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี ตัวอย่าง และการใช้กรณีศึกษาจากกระบวนการดำเนินงานจริงขององค์การ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้น ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ขยายผลในงานของตนต่อไป

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
1. ผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
2. ผู้อำนวยการและผู้จัดการในสายงานหลักและสนับสนุนขององค์กร
3. ผู้จัดการโครงการ (Project Management Leader) และหัวหน้าทีม (Team Leader)
4. บุคลากรในระดับหัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม