หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace)

อ. พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหาของงานได้ดีที่สุด
        ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในการทำงานจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาของอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหา และนำปัญหาไปผ่านกระบวนการคิดในเชิงบวก เพื่อจัดการกับปัญหาและลดความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นในการทำงานร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงา
3. เพื่อนำเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดการลดความขัดแย้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Module 1: การแก้ปัญหาการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา ปัญหาคืออะไร
      อบรม สัมมนา ประเภทของปัญหา
      อบรม สัมมนา ใครมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา?
      อบรม สัมมนา การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของงาน
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับหน้างาน 3 Gen (GENBA,GENBUTSU,GENJISU)
      อบรม สัมมนา ประเภทเครื่องมือ เช่น 5W1H, Why-Why analysis, Work flow analysis,7 QC tools
      อบรม สัมมนา Workshop การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจ

Module 2: การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน
      อบรม สัมมนา ความหมายของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ความหมายธรรมชาติเรื่องจริงของมนุษย์ที่ควรทราบ
      อบรม สัมมนา รูปแบบของพฤติกรรมความขัดแย้ง (Conflict reaction styles)
      อบรม สัมมนา บทบาทของผู้นำต่อปัญหาความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การใช้กระบวนการแทรกแซง (Intervention) เพื่อลดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop กลยุทธ์วิธีแก้ไขความขัดแย้ง (งานกลุ่ม พร้อมอภิปราย)


กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกระดับที่ต้องทำงานร่วมกันในองค์กร

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม