หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ - หลักสูตร 1 วัน
(Analytical Thinking Tools for Problem Solving)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Tools for Problem Solving)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ได้อย่างหลากหลายอย่างมีประสิทธิผล ทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหามีความชัดเจน สามารถวิเคราะห์ไปที่สาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง ทำให้การแก้ปัญหาได้ตรงจุด ประหยัดเวลาและงบประมาณ เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้
เครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างๆมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่จุดมุ่งเน้นต่างกัน การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหาก็จะทำให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาและเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น….

การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติจริงด้วยการระดมสมองผ่านเครื่องมือต่างๆ ทำให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกันในกลุ่ม สามารถช่วยกันระดมความคิดเห็นที่หลากหลายในการแก้ปัญหาขึ้นมาได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นความเหมือนและความต่างของการใช้เครื่องมือต่างๆด้วยตัวเอง สามารถเลือกนำไปใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการใช้เครื่องมือแก้ปัญหา และเกิดความมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      สนุกกับ “ภาพรวมของการแก้ปัญหา” อย่างเป็นระบบ
      ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย 5 Why Analysis
      กิจกรรม : ความจริงมีอยู่ที่เดียว
การแก้ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
      หลักการค้นหารากของปัญหาที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
      ความหมายของแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
      จุดประสงค์ของการใช้แผนผังกางปลา
      ขั้นตอนดำเนินการสร้างแผนผังก้างปลา
      กิจกรรมกลุ่ม : การแก้ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา
การแก้ปัญหาด้วยแผนผังความคิด (Mind Map)
      ความหมายของแผนผังความคิด
      คุณลักษณะของแผนผังความคิดที่ดี
      แนวทางปฏิบัติในการสร้างแผนผังความคิด
      การประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ
      กิจกรรมกลุ่ม : การแก้ปัญหาด้วยแผนผังความคิด
การแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ (6 Thinking Hats)
      หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจ
      ทิศทางการคิดของหมวกเชื่อมโยงกับการทำงานของสมอง
      Role Playing : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
      กิจกรรมกลุ่ม : กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ