หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ - หลักสูตร 1 วัน
(Analytical Thinking Tools for Problem Solving)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Tools for Problem Solving)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ได้อย่างหลากหลายอย่างมีประสิทธิผล ทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหามีความชัดเจน สามารถวิเคราะห์ไปที่สาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง ทำให้การแก้ปัญหาได้ตรงจุด ประหยัดเวลาและงบประมาณ เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้
เครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างๆมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่จุดมุ่งเน้นต่างกัน การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหาก็จะทำให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาและเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น….

การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติจริงด้วยการระดมสมองผ่านเครื่องมือต่างๆ ทำให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกันในกลุ่ม สามารถช่วยกันระดมความคิดเห็นที่หลากหลายในการแก้ปัญหาขึ้นมาได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นความเหมือนและความต่างของการใช้เครื่องมือต่างๆด้วยตัวเอง สามารถเลือกนำไปใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการใช้เครื่องมือแก้ปัญหา และเกิดความมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      สนุกกับ “ภาพรวมของการแก้ปัญหา” อย่างเป็นระบบ
      ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย 5 Why Analysis
      กิจกรรม : ความจริงมีอยู่ที่เดียว
การแก้ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
      หลักการค้นหารากของปัญหาที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
      ความหมายของแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
      จุดประสงค์ของการใช้แผนผังกางปลา
      ขั้นตอนดำเนินการสร้างแผนผังก้างปลา
      กิจกรรมกลุ่ม : การแก้ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา
การแก้ปัญหาด้วยแผนผังความคิด (Mind Map)
      ความหมายของแผนผังความคิด
      คุณลักษณะของแผนผังความคิดที่ดี
      แนวทางปฏิบัติในการสร้างแผนผังความคิด
      การประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ
      กิจกรรมกลุ่ม : การแก้ปัญหาด้วยแผนผังความคิด
การแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ (6 Thinking Hats)
      หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจ
      ทิศทางการคิดของหมวกเชื่อมโยงกับการทำงานของสมอง
      Role Playing : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
      กิจกรรมกลุ่ม : กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing