หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย QC Story และ QC 7 Tools - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย QC Story และ QC 7 Tools

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน ความสำคัญของคุณภาพสินค้า และต้นทุนสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งการปรับปรุงทั่งทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนไปถึงพนักงานที่หน้างาน จึงมีความสำคัญที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน
   ความสำคัญของการปรับปรุงงานที่หน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า และต้นทุนของสินค้า การพัฒนาพนักงานที่หน้างานให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่หน้างาน ด้วยการเรียนรู้แนวคิดการแก้ปัญหาด้วย QC Story และเครื่องมือการแก้ปัญหา QC 7 Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเป็นระบบ และเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้องค์กรสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากปัญหาที่หน้างาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการเรื่องความสำคัญของการแข่งขัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในเรื่องความสำคัญของคุณภาพ และต้นทุน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดการแก้ปัญหาด้วย QC Story
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือการแก้ปัญหา QC 7 Tools

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดเรื่องความสำคัญของคุณภาพ และต้นทุนต่อการแข่งขัน
สำรวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดเรื่องการแก้ปัญหา 
ประเภทต่าง ๆ ของปัญหา
แนวคิดการแก้ปัญหาด้วย QC Story และ QC 7 Tools
หลุมพรางทางความคิดในเรื่องการแก้ปัญหาที่หน้างาน 
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
ทำความเข้าใจการค้นหาปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงเกิดขึ้นในกระบวนการ 
ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย QC Story 
เครื่องมือการแก้ปัญหา QC 7 Tools 
      1. Check Sheet 
      2. Graph 
      3. Pareto
      4. Cause and Effect Diagram 
      5. Scatter Diagram 
      6. Control Chart
      7. Histogram 
Workshop : ฝึกปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย QC Story และ QC 7 Tools

แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม