หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking - หลักสูตร 1 วัน
(Complex Problem Solving with Design Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking (Complex Problem Solving with Design Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน คาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้ยาก ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงธุรกิจ มักเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีเหตุและปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายและไม่แน่นอน ทำให้แนวทางการแก้ปัญหามีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก
การเผชิญกับปัญหาในโลกที่ผันผวนที่เรียกว่า “VUCA World”
        ความผันผวนสูง (Volatility)
        ความไม่แน่นอนสูง (Uncertainty)
        ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ (Complexity)
        ความคลุมเครือไม่สามารถคาดเดาได้ (Ambiguity)
ทำให้ปัญหามีความซับซ้อน แนวทางการแก้ปัญหาจึงต้องเป็นกระบวนการที่ชัดเจน
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ เพราะเป็นกระบวนการที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง ลงลึกในรายละเอียดและสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริงทันที

การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking) แล้วประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้สามารถดำเนินการปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และพร้อมกับโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง และสามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีรูปแบบพร้อมนำไปสร้างทีมงานเพื่อแก้ปัญหาของทีมต่อไป
เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้นำเหตุการณ์จริงขึ้นมาแก้ปัญหาของตัวเองผ่านเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จริงๆ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้โลกที่ผันผวนและไม่แน่นอน
         สร้างความเข้าใจกับ VUCA World
         ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นกับ VUCA World
         Disruption ทำให้การแข่งขันเปลี่ยนไป
         ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนคลุมเครือ
         Workshop : กำหนดประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของ Design Thinking
         กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
         การสร้าง Growth Mindset กับการแก้ปัญหา
         การตั้งประเด็นปัญหาให้ชัดเจน (Empathize)
         การกำหนดสาเหตุของปัญหาที่จะนำมาแก้ไข (Define)
         การสร้างแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Ideate)
         การทำแบบจำลองเบื้องต้น (Prototype)
         กำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติจริง (Test)
         กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างแนวทางแก้ปัญหาด้วย Design Thinking
การประยุกต์การคิดแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking)
         การสร้างกรอบความคิดของ Solution Thinking
         การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)
         เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
         องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การประยุกต์ใช้ Design Thinking & Solution Thinking
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม