หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking - หลักสูตร 1 วัน
(Complex Problem Solving with Design Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking (Complex Problem Solving with Design Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน คาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้ยาก ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงธุรกิจ มักเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีเหตุและปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายและไม่แน่นอน ทำให้แนวทางการแก้ปัญหามีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก
การเผชิญกับปัญหาในโลกที่ผันผวนที่เรียกว่า “VUCA World”
        ความผันผวนสูง (Volatility)
        ความไม่แน่นอนสูง (Uncertainty)
        ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ (Complexity)
        ความคลุมเครือไม่สามารถคาดเดาได้ (Ambiguity)
ทำให้ปัญหามีความซับซ้อน แนวทางการแก้ปัญหาจึงต้องเป็นกระบวนการที่ชัดเจน
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ เพราะเป็นกระบวนการที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง ลงลึกในรายละเอียดและสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริงทันที

การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking) แล้วประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้สามารถดำเนินการปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และพร้อมกับโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง และสามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีรูปแบบพร้อมนำไปสร้างทีมงานเพื่อแก้ปัญหาของทีมต่อไป
เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้นำเหตุการณ์จริงขึ้นมาแก้ปัญหาของตัวเองผ่านเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จริงๆ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้โลกที่ผันผวนและไม่แน่นอน
         สร้างความเข้าใจกับ VUCA World
         ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นกับ VUCA World
         Disruption ทำให้การแข่งขันเปลี่ยนไป
         ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนคลุมเครือ
         Workshop : กำหนดประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของ Design Thinking
         กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
         การสร้าง Growth Mindset กับการแก้ปัญหา
         การตั้งประเด็นปัญหาให้ชัดเจน (Empathize)
         การกำหนดสาเหตุของปัญหาที่จะนำมาแก้ไข (Define)
         การสร้างแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Ideate)
         การทำแบบจำลองเบื้องต้น (Prototype)
         กำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติจริง (Test)
         กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างแนวทางแก้ปัญหาด้วย Design Thinking
การประยุกต์การคิดแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking)
         การสร้างกรอบความคิดของ Solution Thinking
         การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)
         เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
         องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การประยุกต์ใช้ Design Thinking & Solution Thinking
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง