หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยโมเดล PDCA and A3 Thinking - หลักสูตร 1 วัน
(PSDM with PDCA & A3 Thinking Model)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยโมเดล PDCA and A3 Thinking (PSDM with PDCA & A3 Thinking Model)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่าช้าในการให้บริการ การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เหล่านี้ล้วนต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะการคิดเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นไม่เพียงแต่เฉพาะระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการเท่านั้น แต่พนักงานทุกระดับสามารถฝึกฝนและนำไปประยุกต์ ใช้กับแต่ระดับของปัญหาที่แต่ละคนต้องเผชิญได้ ซึ่งผลลัพธ์จากการใช้ทักษะกระบวนการคิดต่างๆจะช่วยให้องค์กร มีศักยภาพทางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น 
การคิดที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยใช้ทั้งข้อมูล, ความคิดอย่างเป็นธรรมและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด ความกังวลหรือความกลัวอีกต่อไป 
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควรจะ
       เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
       เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
       มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
       กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
       ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป 
การเรียนรู้เครื่องมือในการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนำคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่งจะมีแนวความคิดเบื้องต้นดังนี้
       มองปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนา 
       การลงมือทำให้ได้ความสำเร็จกับประสบการณ์
       การคิดเชิงบวกเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ 
       เผชิญกับปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง 
หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนั้น ควรให้ความสำคัญในเรื่อง
       การพัฒนาความคิดด้านต่างๆ 
       การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
       การมีแนวความคิดเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรค
       การมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เราไม่สามารถใช้เพียงทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ตัวสาเหตุใดเพียงสาเหตุหนึ่ง แต่ต้องมีทักษะการมองรูปแบบและโครงสร้างของปัญหาที่เป็นเชิงระบบด้วย เพื่อมองความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องของสิ่งที่เราอาจจะละเลยไป ซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาหนึ่งถูกแก้ไขแต่ก็จะไปกระทบต่อภาคส่วนอื่นที่อาจไม่ได้คำนึงถึง ดังนั้นทักษะการคิดเชิงระบบก็เป็นอีกหนึ่งทักษะการคิดหนึ่งของนักแก้ปัญหา 
แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำหลักการ PDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้ แม้กระทั่งองค์กรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิต ในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน 
การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ในA3 Reportนี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษขนาดA3อันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่าการทำรายงาน Report เป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ 
พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรค ที่กำลังเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองด้วยการประยุกต์ PDCA วิธีการคิดและรายงานแบบ A3
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทารายงานแบบ A3

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนด้วยหลัก PDCA 
       นิยามและองค์ประกอบของ PDCA 
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
       Plan หลักการและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน 
       Do เทคนิคในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
       
Check การสร้างกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิทธิผล 
       Act เทคนิคการกำหนดขั้นตอนในการแก้ไขเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       Workshop : การประยุกต์ใช้วงจร PDCA กับการทำงาน 

 PART 2 : การวิเคราะห์สาเหตุและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา 
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
       การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาด้วยเครื่องมือ Cause – Effect Diagram 
       การประยุกต์ใช้กรอบความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยModel PDCA 
       Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์และโมเดลการแก้ปัญหากับการทำงาน 

 PART 3 : เข้าใจกระบวนการการตัดสินใจและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
       สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 
       เข้าใจความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
       กับดัก/หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision Trap) 
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ 

 PART 4 : ครบเครื่องทั้ง Problem Solving ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ เข้ากับ PDCAและReport ด้วย A3 
       เข้าใจองค์ประกอบและรูปแบบการทำงานของ A3 Thinking & Report 
       กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน 
       ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อมองภาพรูปแบบและโครงสร้างของปัญหาที่กำหนด 
       ใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่กำหนด 
       ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วนทั้งระบบ 
       สร้างPatternของการคิดทั้งระบบผ่านวงจร PDCA 
       สรุปProcessทั้งกระบวนการด้วย A3 Report 
       Workshop : การประยุกต์ใช้ A3 Thinking & Report กับการทำงานจริง

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้จัดการ / ผู้บริหาร
Line Leader 
หัวหน้างานทุกระดับ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม