หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล - หลักสูตร 2 วัน
(Effective decision-making and problem solving)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล (Effective decision-making and problem solving)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ทุกคน ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหาที่แม่นยำย่อมนำไปสู่การกำหนดทางเลือกที่ช่วยแก้ไขหรือป้องกันปัญหาในอนาคตได้ และการตัดสินที่ถูกต้องจะช่วยกำหนดทิศทางที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จได้ คนที่มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีย่อมสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่ ปัญหาซับซ้อนมากหรือน้อย ผู้ที่มีความชำนาญในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนัก
 แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลายองค์กรมักตกอยู่ในสภาพของการวิ่งไล่แก้ปัญหาที่วนเวียนไม่จบสิ้น แม้จะได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากไปกับการแก้ไขปัญหาหนึ่ง แต่กลับไม่บรรลุผลอย่างที่ต้องการ ซ้ำร้ายในหลายกรณีกลับเกิดปัญหาที่ลุกลามและขยายตัวจากปัญหาเล็ก ๆ กลายปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น และแก้ไขได้ยากขึ้น ยิ่งแก้ปัญหาต่อไปก็เหมือนยิ่งทำให้ปัญหาขยายวงออกไป สุดท้ายทำให้ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหา กลายเป็นอยู่ในวัฎจักรของปัญหาที่แก้ไม่จบสิ้น นักบริหารทุกระดับจึงต้องถามตัวเองเสมอเวลาแก้ปัญหาใดก็ตามว่า “สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้มันได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง “ตรงจุด” หรือไม่? เราได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องแม่นยำแล้วหรือยัง?
 โลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมได้ส่งผลต่อโลกธุรกิจในปัจจุบันให้มีความสลับซับซ้อน ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศแทบจะแยกไม่ออกจากความสัมพันธ์กับระบบอื่น ๆ ในโลก “โจทย์ปัญหา” ทางธุรกิจจึงมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาทางการบริหารในปัจจุบันจึงไม่อาจพิจารณาเพียงผิวเผินด้วยสามัญสำนึกแต่เพียงอย่างเดียว ผู้บริหารยุคใหม่จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีระบบและเครื่องมือที่ช่วยให้ตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ ปัญหาถูกแก้ไขอย่างตรงจุด เป็นระบบ รวดเร็ว ทันเวลา ช่วยลดการสูญเสีย ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าไปสู่โอกาสและความสำเร็จใหม่ ๆ ในอนาคตได้
 หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยผสมผสานหลักการ เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้หน่วยงานระหว่างประเทศและธุรกิจชั้นนำของโลก เพื่อให้ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการ “วิเคราะห์ปัญหา” ได้อย่างเป็นระบบครบจงจร ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ เรียบง่ายหรือซับซ้อน จำกัดวงเฉพาะส่วนหรือเชื่อมโยงกับส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสามารถ “ตัดสินใจ” เลือกแนวทางที่ถูกต้องและแม่นยำ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรและยั่งยืน

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดและอารมณ์ของมนุษย์ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการคิดและการตัดสินใจ
 เรียนรู้หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและกลไกในการตัดสินใจอย่างละเอียด
 เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
 เรียนรู้แนวทางการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจ
 สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน ฯลฯ

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
วันที่ 1
Module 1 กระบวนการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์
       อบรม สัมมนา เข้าใจกระบวนการคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์
       อบรม สัมมนา อะไรทำให้คนตัดสินใจผิดพลาด ทั้งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น?
       อบรม สัมมนา มุมมอง (perceptions) ของคนกับผลของการแก้ปัญหา
       อบรม สัมมนา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
       อบรม สัมมนา Workshop 1 : ประเมินตนเองเพื่อทบทวนการคิดและการตัดสินใจของตน
Module 2 การคิดวิเคราะห์ปัญหาแบบครบวงจร
       อบรม สัมมนา กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร
      อบรม สัมมนา การกำหนด “โจทย์” ที่แม่น : ทำอย่างไร?
       อบรม สัมมนา การตั้งคำถามแบบสร้างสรรค์ : อะไรคือ “ปัญหา”? ปัญหาของ “ใคร”?
       อบรม สัมมนา การ “นิยาม” ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล : ใครกำหนด? กำหนดอย่างไร?
       อบรม สัมมนา ข้อคิดและตัวอย่างการตั้งคำถามที่ถูกในทางการบริหาร
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางธุรกิจ เพราะการตั้งคำถามผิด
       อบรม สัมมนา Workshop 2 : กรณีศึกษาเพื่อฝึกการกำหนดปัญหา (defining the problem)
Module 3 แนวทาง เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาแบบครบวงจร
       อบรม สัมมนา แนวทางการใช้ Appreciative Inquiry
       อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาด้วยข้อมูลและหลักฐาน (evidence-based inquiry)
       อบรม สัมมนา การวิเคราะห์เชิงระบบคืออะไร? อย่างไร?
       อบรม สัมมนา Root Cause Analysis
       อบรม สัมมนา Questions check list
       อบรม สัมมนา Mind mapping
       อบรม สัมมนา Cause and Effect Diagram
       อบรม สัมมนา System Diagram
       อบรม สัมมนา Thinking loops and Multiple loops
       อบรม สัมมนา Workshop 3 : กรณีศึกษาเพื่อฝึกการวิเคราะห์ปัญหา (problem analysis)

วันที่ 2
Module 4 การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
       อบรม สัมมนา ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรา
       อบรม สัมมนา ใครมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ?
       อบรม สัมมนา อิทธิพลของ Groupthink
       อบรม สัมมนา สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
       อบรม สัมมนา ทำไมคนจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่รู้ว่าไม่ดี?
       อบรม สัมมนา กับดักของการตัดสินใจ (decision traps)
       อบรม สัมมนา เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
       อบรม สัมมนา ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีเป็นอย่างไร?
       อบรม สัมมนา Workshop 4 : Management game
Module 5 เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
       อบรม สัมมนา วิธีที่ได้ผลในการประเมินทางเลือกของการตัดสินใจ
       อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ผลของการตัดสินใจ (consequences)
       อบรม สัมมนา Models ต่าง ๆ ของการตัดสินใจ
       อบรม สัมมนา เทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจ
       อบรม สัมมนา แนวทางการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์
       อบรม สัมมนา การวางแผนปฎิบัติหลัก แผนปฎิบัติสำรอง แผนฉุกเฉิน
       อบรม สัมมนา ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
       อบรม สัมมนา Workshop 5 : กรณีศึกษา : คุณจะเลือกทางใด?

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้จัดการ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ที่เกี่ยวข้องกับงานการวิเคราะห์และการตัดสินใจในองค์กร
 ผู้รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
 คนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะเรื่องของการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมในรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ
 การสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) เช่น
       อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
       อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
       อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
กิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
       อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
       อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
       อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
       อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
       อบรม สัมมนา ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม
       อบรม สัมมนา ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
       อบรม สัมมนา ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม
Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
       อบรม สัมมนา หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน

2. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
3.วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
4. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม