หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ - หลักสูตร 1 วัน

(Problem Solving & Decision Making by System Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้บุคลากรสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการตัดสินใจที่มองภาพรวม (Bird Eye View) ทำให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมและรอบคอบมากขึ้น

การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทำให้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการเผชิญปัญหา/อุปสรรคได้ โดยการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ให้สามารถใช้สมองส่วนเหตุผลคิดวิเคราะห์ (Prefrontal Cortex) แทนที่สมองส่วนอารมณ์ที่โต้ตอบกับสิ่งเร้า (Limbic System) ทำให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพองค์รวมของปัญหาและอุปสรรคด้วยการสร้างกรอบความคิดเชิงระบบ ทำให้สามารถตัดสินใจเชิงเหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ แทนการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
       คุณมีแนวความคิดในการมองปัญหาอย่างไร?
       กรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
       การใช้ข้อมูล S. การใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ
       กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       Workshop : กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของตัวเอง
การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง
       สิ่งใดต่อไปนี้ ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
       การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คืออะไร?
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
       หลักของการคิดเชิงระบบ
       Workshop : เรื่องที่เคยใช้ในการคิดเชิงระบบของตัวเอง
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
       สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
       Workshop : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางคิดเชิงระบบ
       กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการคิดเชิงระบบ
       ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาการตัดสินใจการคิดเชิงระบบ

แสดงความคิดเห็น