หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ - หลักสูตร 1 วัน

(Problem Solving & Decision Making by System Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Thinking / การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้บุคลากรสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน แล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการตัดสินใจที่มองภาพรวม (Bird Eye View) ทำให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมและรอบคอบมากขึ้น

 การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทำให้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการเผชิญปัญหา/อุปสรรคได้ โดยการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ให้สามารถใช้สมองส่วนเหตุผลคิดวิเคราะห์ (Prefrontal Cortex) แทนที่สมองส่วนอารมณ์ที่โต้ตอบกับสิ่งเร้า (Limbic System) ทำให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพองค์รวมของปัญหาและอุปสรรคด้วยการสร้างกรอบความคิดเชิงระบบ ทำให้สามารถตัดสินใจเชิงเหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ แทนการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
       คุณมีแนวความคิดในการมองปัญหาอย่างไร?
       กรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
       การใช้ข้อมูล S. การใช้ความรู้สึก...ในการตัดสินใจ
       กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       Workshop : กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของตัวเอง
 การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบของตัวเอง
       สิ่งใดต่อไปนี้ ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
       การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คืออะไร?
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
       หลักของการคิดเชิงระบบ
       Workshop : เรื่องที่เคยใช้ในการคิดเชิงระบบของตัวเอง
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
       สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
       Workshop : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางคิดเชิงระบบ
       กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการคิดเชิงระบบ
       ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทำงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาการตัดสินใจการคิดเชิงระบบ

แสดงความคิดเห็น