หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและตัดสินใจรอบด้าน 360 - หลักสูตร 1 วัน
(PSDM with 360 view)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและตัดสินใจรอบด้าน 360 (PSDM with 360 view)

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

(โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
        ในโลกของธุรกิจความสามารถในการแข่งขันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อยู่รอดได้ พบว่าองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันได้สูงมักจะให้ความสำคัญกับทักษะด้านการตัดสินใจและแก้ปัญหาองค์กรเป็นอันดับต้นๆ ในสภาพแข่งขันที่เร่งรีบ ต้องทันเกมทำให้บุคคลากรภายในต้องคอยปรับการทำงานไปตามเหตุการณ์และโจทย์ที่เข้ามา ต้องแข่งขันกับเวลา ต้องเจอจำกัดทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละแผนกได้ตลอด ผลกระทบจากปัญหาที่เกิดจากที่เล็กๆก็สามารถส่งผลไปทุกระดับต่อเนื่องเป็นทอดๆ เสียหายเป็นวงกว้างได้
        ผู้สอนเชื่อว่าแม้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่คนเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่องค์กรก็ยังจำเป็นที่จะต้องสร้าง บ่มเพาะให้บุคลากรที่มีทักษะการคิดและแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพไว้เพราะทักษะการแก้ปัญหาที่ดี จะช่วยองค์กรได้ในระยะยาวและใช้ต้นทุนน้อยกว่ามาก ซึ่งถ้าทักษะนี้ ถ้าองค์กรให้ความสำคัญให้ไปถึงระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือแม้แต่ระดับพนักงานทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกฝนและประยุกต์ใช้จะทำให้ปัญหาในองค์กรน้อยลง
        ผลลัพธ์จากการมีทักษะ กระบวนการคิดต่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพ มีแรงพลักดันไปยังเป้าหมายที่วางไว้ส่งผลให้มีความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น การมีวิธีมองปัญหาที่ถูกต้องสู่การแก้ปัญหาอย่างมีลำดับและมีความชัดเจนในการตัดสินใจ โดยการเข้าใจหลุมพรางความคิด, การประเมินความเป็นไปได้และการมองเห็นปัจจัยเปิดที่มีผลต่อแผนที่จะนำมาใช้แก้ปัญหา ทำให้บุคลากรลดความเครียด ความกังวล มองปัญหาเป็นความท้าทายแทน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ การประเมิน และการคิดกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับปัญหาแต่ละแบบ แล้วสามารถถ่ายทอดทักษะให้กับทีมได้
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น เข้าใจปัญหาและเข้าใจปัจจัยรอบด้านที่จะมีผลต่อแผนการแก้ปัญหาที่วางเอาไว้ แล้วปรับมุมมองใหม่ต่อแผนการเพื่อให้ดำเนินงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนที่ได้ไปใช้ในการ แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
PART 1 : วางกรอบความคิดเพื่อพิชิตปัญหา
       กรอบความคิดต่อการมองปัญหา
       รูปแบบการมองปัญหาที่มักทำให้ติดขัด
       แนวคิดการมองปัญหาผ่านไดอะแกรม-ความคิดกับความจริง
       การเก็บวัตถุดิบผ่านความสงสัย คำถาม และการสังเกต
       Workshop : สร้างกรอบความคิดพิชิตปัญหาในแบบของท่าน
PART 2 : แนวความคิดการตัดสินใจให้ได้ประโยชน์สูงสุด
       หลักคิดของการตัดสินใจเพื่อชัยชนะ
       ลักษณะของข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
       หลุมพรางที่เกิดขึ้นขณะวิเคราะห์ข้อมูล
       เทคนิคการป้องกันหลุมพรางทางความคิดที่จะเกิด
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดในแบบของท่าน
PART 3 : เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
       หลักคิดของการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
       ลำดับการประเมินและวิเคราะห์ปัญหา 7 ขั้นตอน
       เทคนิคประเมินรูปแบบของปัญหาเพื่อจัดการผ่าน Cynefin Framework
       เครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหา : แผนก้างปลา / Metrix4x4 / Flow chart / 5Why
       Workshop : การนำหลักการและเครื่องมือมาใช้แก้ปัญหาที่ท่านพบบ่อย
PART 4 : “ปัจจัยเปิด” - แรงต้านที่เบี่ยงเบนแผนออกไปจากเป้า
       กรอบความคิดของปัจจัยเปิด
       ปัจจัยจากส่วนุคคล : Emotional stage - Body condition - Cognitive Bias
       ปัจจัยจากปัจจัยภายใน : Communication - relation - Atmosphere – System
       ปัจจัยจากปัจจัยภายนอก : Regulator - Partner - Economic - Tech
       Workshop : นำหลักการมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหา

แนวทางการสอน
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันทีด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การถาม-ตอบ : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนา เป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม
ระดับผู้จัดการ
ผู้บริหาร
หัวหน้างานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม