Advance Course การแก้ปัญหา การเสนอความคิดเห็นบรรลุผลลัพธ์

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Thinking / การแก้ปัญหา การเสนอความคิดเห็นบรรลุผลลัพธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหาที่ดี จะสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของตัวเองอย่างครบถ้วน สามารถใช้หลักการคิดเชิงเหตุผล เอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเองสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการคิดประเภทต่างๆ จนได้แนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

 การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อจัดการปัญหาร่วมกันในทีมงาน มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กล้านำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ได้ทั้งความถูกต้องและถูกใจ มีความสุขในการทำงานร่วมกัน
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน จะทำให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการฟังและการนำเสนอที่ดี ทำให้การสื่อสารกันภายในทีมดีขึ้น มีความกลัวในการนำเสนอและเจรจาต่อรองที่ดี

 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยที่บุคลากรภายในทีมมีหลักการและแนวความคิดที่จะสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหาและสื่อสารปัญหาให้ทีมงานรับรู้ เพื่อช่วยเหลือกันแก้ปัญหาเป็นทีมเวิร์ค
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะการแก้ปัญหาด้วยการกล้าในการสื่อสารและรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและถูกใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนร่วมกันสร้างแนวความคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Organization) ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีมเวิร์คลดข้อขัดแย้งในการแก้ปัญหาต่างๆ ลงได้
 เพื่อทำให้ทีมงานเกิดความมั่นใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรองในการแก้ปัญหาของตัวเองและทีมงาน ไม่เกิดความรู้สึกเชิงลบซึ่งกันและกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหา
      
คุณมีแนวความคิดในการมองปัญหาเป็นอย่างไร?
      กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
      หลักของการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
 การบริหารจัดการปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การเลือกใช้เครื่องมือการบริหารให้เหมาะสม
      การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      Workshop : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
      กรณีศึกษา : การบริหารจัดการปัญหาด้วยตัวเอง
 การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ จัดการปัญหา
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอและเจรจาต่อรองเพื่อผลลัพธ์ร่วมกัน
      การกล้าให้การตัดสินใจด้วยข้อมูล
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการฟังให้เข้าใจผู้อื่น
      Role Playing : การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ จัดการปัญหา
 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
      การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      การเข้าใจรูปแบบการคิด (Mental Model)
      การแบ่งปันวิสัยทัศน์ (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
         หมายเหตุ : แนวความคิดหลักของ Peter Senge
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเสนอความคิดการแก้ปัญหาMindset

แสดงความคิดเห็น