หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหา การเสนอความคิดเห็นบรรลุผลลัพธ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหา การเสนอความคิดเห็นบรรลุผลลัพธ์

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหาที่ดี จะสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของตัวเองอย่างครบถ้วน สามารถใช้หลักการคิดเชิงเหตุผล เอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเองสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการคิดประเภทต่างๆ จนได้แนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

 การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อจัดการปัญหาร่วมกันในทีมงาน มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กล้านำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ได้ทั้งความถูกต้องและถูกใจ มีความสุขในการทำงานร่วมกัน
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน จะทำให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการฟังและการนำเสนอที่ดี ทำให้การสื่อสารกันภายในทีมดีขึ้น มีความกลัวในการนำเสนอและเจรจาต่อรองที่ดี

 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยที่บุคลากรภายในทีมมีหลักการและแนวความคิดที่จะสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหาและสื่อสารปัญหาให้ทีมงานรับรู้ เพื่อช่วยเหลือกันแก้ปัญหาเป็นทีมเวิร์ค
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะการแก้ปัญหาด้วยการกล้าในการสื่อสารและรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและถูกใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนร่วมกันสร้างแนวความคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Organization) ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีมเวิร์คลดข้อขัดแย้งในการแก้ปัญหาต่างๆ ลงได้
 เพื่อทำให้ทีมงานเกิดความมั่นใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรองในการแก้ปัญหาของตัวเองและทีมงาน ไม่เกิดความรู้สึกเชิงลบซึ่งกันและกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหา
      
คุณมีแนวความคิดในการมองปัญหาเป็นอย่างไร?
      กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
      หลักของการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
 การบริหารจัดการปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การเลือกใช้เครื่องมือการบริหารให้เหมาะสม
      การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      Workshop : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
      กรณีศึกษา : การบริหารจัดการปัญหาด้วยตัวเอง
 การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ จัดการปัญหา
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอและเจรจาต่อรองเพื่อผลลัพธ์ร่วมกัน
      การกล้าให้การตัดสินใจด้วยข้อมูล
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการฟังให้เข้าใจผู้อื่น
      Role Playing : การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ จัดการปัญหา
 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
      การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      การเข้าใจรูปแบบการคิด (Mental Model)
      การแบ่งปันวิสัยทัศน์ (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
         หมายเหตุ : แนวความคิดหลักของ Peter Senge
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. สิริพร เข็มแก้ว

วิทยากรอิศระ