หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วย MIND MAPS - หลักสูตร 1 วัน
(MIND MAPS FOR PROBLEM SOLVING AND MAKING DECISION)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วย MIND MAPS (MIND MAPS FOR PROBLEM SOLVING AND MAKING DECISION)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร คุณ คือนักการตลาดขององค์กร

  งานขายและการตลาด (Sales and Marketing)   

หลักสูตร PC ณ จุดขาย

  งานขายและการตลาด (Sales and Marketing)   

หลักสูตร การบริหารความหลากหลายเชิงบวก

  การบริหารงาน (Management and Productivity)   

หลักการและแนวความคิด
 Mind Map คือ เครื่องมือในการช่วยคิดและจดบันทึก ใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นแผนภาพ (Visual Tools) แบบเป็นรัศมี โดยมีหัวข้อหลักหรือเรื่องที่สนใจเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วแตกประเด็นเป็นหัวข้อย่อยออกไปรอบ ๆ โดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยงด้วย ภาพ สี และเส้น เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้นออกไปเรื่อย ๆ อย่างสอดคล้องกัน
Mind Map ได้รับการคิดค้นโดย มร.โทนี บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ผู้เขียนหนังสือกว่า 100 เล่มเกี่ยวกับการพัฒนาสมอง และความจำ Mind Map ตีพิมพ์กว่า 100 ประเทศ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 30 ภาษา ถือเป็นเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพการคิด ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและแพร่หลายไปทั่วโลก
Mind Map มีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่า Mind Mapping ส่วนในภาษาไทยมีคำเรียกหลายคำ เช่น มายแมพ, มายแมพปิ้ง, แผนผังความคิด, แผนที่ความคิด, แผนภาพความคิด หรือผังมโนทัศน์ความคิด เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีการเขียน Mind Maps
การใช้ Mind Maps เป็นเครื่องมือในการทำให้ความคิดที่อยู่ในหัวออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
การใช้ Mind Maps ช่วยในการแก้ปัญหา รวบรวมความคิด ระดมสมอง วิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ วิจัย และการบริหารจัดการในสิ่งต่าง ๆ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
   อบรม สัมมนา การเพิ่มความจำ และการคิดอย่างรอบคอบด้วย ลายเส้น ภาพ และสี
   อบรม สัมมนา Mind Maps คืออะไร มีที่มาอย่างไร
   อบรม สัมมนา เราสามารถใช้ Mind Maps ทำอะไรได้บ้าง
   อบรม สัมมนา เปรียบเทียบการใช้เครื่องมือทางความคิดแบบอื่น ๆ กับการใช้ Mind Maps
   อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาด้วยก้างปลาและ Mind Maps
   อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ SWOT กับการใช้ Mind Maps
   อบรม สัมมนา การวางแผนธุรกิจด้วย Mind Maps
   อบรม สัมมนา การระดมสมองด้วย Mind Maps
   อบรม สัมมนา ฝึกการเขียน Mind Maps ในงานต่าง ๆ ทั้งแบบ individual และแบบเขียนเป็นทีม

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
รูปแบบการสอนเริ่มต้นจากการปรับ Mindset ไปสู่การให้เครื่องมือ Tool-set และการเพิ่มทักษะ Skill-set เน้นการปฏิบัติ เพื่อเขียน Mind Maps ให้เป็น และสามารถนำไปใช้กับงานและชีวิตประจำวันได้ ตัวอย่างกรณีศึกษามากมาย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม