คอร์สฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็นหลักการแก้ไขปัญหาระยะสั้น
 การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ (System Thinking for Problem Solving) เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการให้ความสำคัญที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาด้วย ทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหามีความชัดเจนและมีประสิทธิผลสูงมากขึ้น
 การนำหลักคิดเชิงระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นการคิดเชิงองค์รวมมองที่ภาพใหญ่มากกว่า คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น และยอมรับว่าระบบไม่หยุดนิ่ง จะทำให้ได้แนวคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดความต่อเนื่อง วางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบมากขึ้น ไม่ได้แก้ไขแบบเส้นตรงอีกต่อไป
 การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ จะต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐานของการเป็นระบบ และสร้างแนวความคิดเชิงระบบในองค์กร ให้ทุกคนมีหลักคิดเดียวกัน เพราะทุกคนที่เป็นองค์ประกอบในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของระบบขององค์กรเสมอ ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า การกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อระบบที่ใหญ่กว่าเสมอ
 การเรียนรู้และเข้าใจหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ และเทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางนั้น จะทำให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆ ก็จะหมดไปได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยแนวความคิดเชิงระบบอย่างชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบแล้วนำหลักคิดดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบสูงให้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้แนวความคิดของการคิดอย่างเป็นระบบของตัวเอง สร้างเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหากับสถานการณ์จริงได้ตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงแนวทางการแก้ไขปัญหาเดิมเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
      สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      ความหมายของการคิด
      การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คืออะไร?
      Workshop : สรุปแนวความคิดของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา(Problem Solving)
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา (คิดสนุกๆ)
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
      การบันทึกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      กรณีศึกษา : การเลือกใช้ทักษะในการแก้ปัญหา
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ
      ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      หลักของการคิดเชิงระบบ
      Workshop : เรื่องที่เคยใช้ในการคิดเชิงระบบของตัวเอง
      กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการคิดเชิงระบบ
 การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ
      ลักษณะพื้นฐานบางประการของการเป็นระบบ
      การสร้างแนวความคิดเชิงระบบในองค์กร
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางคิดเชิงระบบ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงระบบProblem SolvingSystem Thinking

แสดงความคิดเห็น