หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why - หลักสูตร 1 วัน
(3Gen 5Why)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (3Gen 5Why)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน คุณภาพสินค้า การผลิต การส่งสอบมอบให้ทันเวลา ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นทั้งสิ้น จะเกิดไรขึ้นหากเกิดปัญหาในการทำงานแบบคาดไม่ถึงทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก หลักสูตรเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำอีก จำเป็นจะต้องค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาให้พบ แล้วด้าเนินการแก้ไขที่สาเหตุรากเหง้านั้น แต่ขั้นตอนและเครื่องมือในการหาสาเหตุรากเหง้า พนังงานมักทำได้ไม่ดีพอ เราจึงมักจะพบสาเหตุประเภท ขาดการอบรม ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีการตรวจสอบ ฯลฯ อยู่เป็นประจำ ซึ่งผู้บริหารและลูกค้าส่วนใหญ่ก็ทราบว่านั่นไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง
  หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้ฝึกการเก็บและวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้อย่างถูกต้อง ใช้ได้จริง เพราะเป็นการเรียนโดยทบทวนทฤษฎีและเน้นฝึกปฏิบัติ สาเหตุรากเหง้าที่ไม่สมเหตุสมผลที่พนังงานนำเสนอจะหมดไป สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสภาพการปฏิบัติงานลักษณะใดที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า
เพื่อเกิดแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสม
เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในการฝึกอบบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆเช่น 5ส, QCC

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ทบทวนการบริหารงานประจำวัน S-D-C-A และปัญหาครั้งคราว
การแก้ไข (ปัญหาครั้งคราว) เชิงป้องกัน
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย 3 จริง
การค้นหาสาเหตุรากเหง้าด้วยค้าถาม 5 Why
จุดสำคัญในการค้นหาสาเหตุรากเหง้าด้วย 5 Why
ฝึกค้นหาสาเหตุปัญหาจริงด้วย 3จริง 5Why
เขียนรายงานการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
กำหนดมาตรการตอบโต้ต่อปัญหา
นำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อชี้แนะ
สรุป ตอบข้อซักถาม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 50 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 30%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม