หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการด้วยหลักคิดเชิงระบบ - หลักสูตร 2 วัน
(Logical Thinking for Problem Solving)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการด้วยหลักคิดเชิงระบบ (Logical Thinking for Problem Solving)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็นหลักการแก้ไขปัญหาระยะสั้น 
คุณรู้หรือไม่ว่า
       การเปลี่ยนแปลงระบบงานย่อยจะส่งผลกระทบกับระบบงานใหญ่
       หลายสิ่ง หลายอย่าง ล้วนเป็นระบบหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่า
       การบรรลุเป้าหมายหนึ่ง อาจเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ขึ้นมาได้
       สิ่งที่เรามองเห็นอาจเป็นเพียงบางส่วนของระบบเท่านั้น
       การเรียนรู้และเข้าใจระบบ จะทำให้เกิดการยอมรับกับผลกระทบได้
       การคิดเชิงระบบคือการเข้าใจระบบไม่ใช่ต่อต้านระบบ
การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ (Logical Thinking for Problem Solving) เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการให้ความสำคัญที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาด้วย ทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหามีความชัดเจนและมีประสิทธิผลสูงมากขึ้น 
การนำหลักคิดเชิงระบบ ซึ่งเป็นการคิดเชิงองค์รวมมองที่ภาพใหญ่มากกว่า คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น และยอมรับว่าระบบไม่หยุดนิ่ง จะทำให้ได้แนวคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดความต่อเนื่อง วางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบมากขึ้น ไม่ได้แก้ไขแบบเส้นตรงอีกต่อไป 
การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ จะต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐานของการเป็นระบบ และสร้างแนวความคิดเชิงระบบในองค์กร ให้ทุกคนมีหลักคิดเดียวกัน เพราะทุกคนที่เป็นองค์ประกอบในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของระบบขององค์กรเสมอ ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า การกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อระบบที่ใหญ่กว่าเสมอ 
การเรียนรู้และเข้าใจหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ และเทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางนั้น จะทำให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆ ก็จะหมดไปได้อย่างแน่นอน 
การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ให้แนวทางใหม่ทั้งหมดในการมองเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เราเข้าใจโครงสร้างที่ซับซ้อนของเหตุและผลในโลกของเรา เป็นแนวทางที่ทำให้คิดได้ว่า สิ่งต่างๆ ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกันและกันอย่างไรบ้าง 
       คิดเชิงเส้น A <img src="../../imgs/gyphicon/svg/si-glyph-arrow-thin-right.svg" width="10" height="10"></i> B = C
       คิดเชิงระบบ
การสร้างแนวความคิดให้กับบุคลากรขององค์กรให้คิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาในการทำงาน จะช่วยทำให้พนักงานสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิด ตามมาโดยไม่ตั้งใจจากการกระทำของพนักงาน และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุด เพื่อการมุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะให้ประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร 
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการคิดเชิงระบบ และแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์ต่อองค์โดยรวมมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถสร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นด้วย เพราะทุกคนคิดเชิงระบบจะมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่าผลลัพธ์ ที่ต้องการของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มองที่ผลลัพธ์ขององค์กรเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยแนวความคิดเชิงระบบอย่างชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ แล้วนำหลักคิดดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบสูงให้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้แนวความคิดของการคิดอย่างเป็นระบบของตัวเอง สร้างเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหากับสถานการณ์จริงได้ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงแนวทางการแก้ไขปัญหาเดิม เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลผ่านการทำ Workshop, กรณีศึกษาและการนำเสนอแนวคิด
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และเกิดความสนใจในการนำแนวคิดอย่างเป็นระบบของตัวเอง ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : สร้างและพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของตัวเอง
สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง 
       ความหมายของการคิด 
       หลักสำคัญของการเป็นนักคิด 
       คุณเป็นนักคิด Style ไหน? 
       การคิดเชิงวิเคราะห์ 
       การคิดเชิงกลยุทธ์ 
       การคิดแก้ปัญหา 
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
       การคิดแบบองค์รวม 
       Workshop: ทดสอบความคิดแบบต่างๆ 
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
       ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ 
       การคิดเชิงระบบคืออะไร? เกี่ยวกับเราอย่างไร? 
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงระบบ 
       เรียนรู้แนวทางการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง 
       Workshop: เรื่องที่เคยใช้การคิดเชิงระบบของตัวเอง 
การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
       หลักการของการคิดเชิงระบบ 
       หลุมพรางทางความคิดกับการคิดเชิงระบบ 
       ทักษะการคิดประเภทต่างๆ 
       การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางการคิดเชิงระบบ 
       กรณีศึกษา: วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคิดเชิงระบบ
 การคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ 
       แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ 
       สร้างแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง 
       Workshop: การประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์กับระบบงาน 
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day II : การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับการแก้ไขปัญหา
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจกับการคิดเชิงระบบ 
       แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
       การประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่เป็นเชิงระบบ 
       ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบกับการทำงาน 
       กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบและแนวทางการตัดสินใจ

การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา(Problem Solving)
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop: การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง 
       การบันทึกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
       กรณีศึกษา : การเลือกใช้ทักษะในการแก้ปัญหา
การพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดล PDCA 
       ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์และสร้างSolutionเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
       คุณสมบัติของนักแก้ปัญหามืออาชีพ 
       กระบวนการในการตัดสินใจอย่างมีระบบ 
       Workshop: การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้กับสถานการณ์จริง 
       การประยุกต์เครื่องมือใช้กับสถานการณ์ต่างๆ 
       กรณีศึกษา: ที่น่าสนใจเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
       การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (Template) 
       การสร้างโครงการเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 
การทำโครงการ (Project Assignment) เพื่อนำไปปฏิบัติจริงและส่งผลลัพธ์ของตัวเอง


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหารทุกระดับ
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน/ Line Leader

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม