หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค 8D Report - หลักสูตร 1 วัน
(8D Report)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิค 8D Report (8D Report)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 ปัญหาที่เรื้อรัง และยังไม่สามารถแก้ไขได้ คือปัญหาที่แก้ไม่ถูกจุด
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ต้องตัดความคิดเห็นที่เป็นอคติ ความกังวล และความเอนเอียงออกไปให้หมด เพราะจะเห็นต้นตอของสาเหตุที่ชัดเจนขึ้น
ความพึงพอใจของลูกค้าคือตัวแปรสำคัญ ที่สะท้อนการบริหารจัดการภายในองค์กร หากปัญหานั้นเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
วิธีการวิเคราะห์ปัญหายังไม่สามารถหยั่งลึกลงไปที่ต้นตอของสาเหตุได้ จะนำไปสู่ความสูญเสียทั้งทางตรง และทางอ้อมขององค์กรอย่างไม่สิ้นสุด
8D report คือหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันปัญหาอย่างดี การเลือกใช้ 8D report จะทำให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขนั้นจะถูกดำเนินการอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 8D report
เพื่อการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
นำความรู้ และความเข้าใจ ไปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ
ป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำ (Re-occurrence problem)
ลูกค้ามีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในการแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำ
เข้าใจ และสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ประเภทของปัญหา
ความเป็นมาของ 8D report
ตัวอย่าง Case study ของปัญหา
การแก้ไขและป้องกันปัญหา รูปแบบต่างๆ Why why why analysis, Fish bone diagram , RCA (Root Cause Analysis) แบบรูปแบบอื่นๆ
แบบฟอร์ม 8D report
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D report
   - D0 Emergency response action required การเตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D report
   - D1 Establish a team การจัดตั้งทีมงาน
   - D2 Describe the problem การบรรยายปัญหาที่พบ
   - D3 Develop Interim Containment Action (ICA) การจัดการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว
   - D4 Define & Verify root cause and escape point การกำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และจุดบกพร่อง Fish bone diagram การวิเคราะห์สาเหตุ โดยใช้แผนภูมิก้างปลา เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงการยกตัวอย่าง Case study / Workshop สำหรับ Fish bone diagram
   - D5 Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร จากการวิเคราะห์สาเหตุและข้อพกพร่อง
   - D6 Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
   - D7 Prevent Recurrence การป้องกันปัญหากลับมาเกิดซ้ำ
   - D8 Celebrate แสดงความยินดีกับทีม
Workshop สำหรับ 8D report
Q&A

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจหลักการ และวิธีการทำ 8D report โดยการปฏิบัติ และการนำเสนอ สร้างความสนุกสนานระหว่างฝึกอบรม โดยใช้เกมส์ หรือ คำถาม ให้ทุกท่านมีส่วนร่วม สร้างความเป็นกันเอง และความกระตือรือร้น ระหว่างฝึกอบรม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม