หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Solving & Decision Making for Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Problem Solving & Decision Making for Manager)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ “ปัญหา” ที่ถูกต้องนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการด้วยเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสม จากการสร้างหลักการคิดที่ใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหา
       ปัญหา เป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กับ แนวทางแก้ไข เสมอ
       ปัญหา เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง เป้าหมายและผลลัพธ์
       ปัญหา เกิดขึ้นได้เสมอ สามารถแก้ไขได้ด้วย หลักคิด (Soft Skill) และเครื่องมือดำเนินการ (Hard Skill)
การประยุกต์ใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ กับการแก้ไขปัญหา จะทำให้สามารถกำหนดประเภทของปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เพราะหลักคิดที่มีประสิทธิผลก็ย่อมต้องใช้กับปัญหาที่มีความซับซ้อน และต้องการผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น


เทคนิคการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา จะช่วยทำให้สามารถแยกแยะสาเหตุของปัญหาและจัดประเภทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การดำเนินการแก้ไขด้วยเครื่องมือต่างๆก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
       การใช้คำถาม Why? ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
       การตัดสินใจแก้ไขด้วยการใช้หลัก 80:20 เลือกสาเหตุที่สำคัญ
       การใช้ Fish Bone Diagram มองเห็นภาพรวมของปัญหาชัดเจนขึ้น
       การใช้ตารางสำคัญเร่งด่วน กำหนดเรื่องที่สำคัญดำเนินการก่อน
       การใช้ Causal Loop Diagram สร้างผลกระทบที่ดักปัญหาได้
การสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ต้องใช้ทักษะในการตัดสินใจที่ดีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการแก้ไข ไม่เสียเวลากับปัญหาเล็กๆ ที่สามารถให้ทีมงานดำเนินการแก้ไขแทนได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดปัญหาที่สำคัญ เพื่อนำมาแก้ไขและตัดสินใจดำเนินการต่อไปได้อย่างชัดเจน ไม่เสียเวลากับปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหา 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ กับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมพร้อมกับการเลือกใช้เครื่องมือ ในการแก้ไขได้สอดคล้องกับความซับซ้อนของปัญหาได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พิสูจน์แนวความคิดของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ สร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจประเด็นสำคัญของปัญหา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาด้วยตัวคุณเอง 
       ความหมายของการคิด 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการคิด 
       คุณมีแนวทางความคิดในการมองปัญหาเป็นอย่างไร? 
       Workshop: การสร้างแนวความคิดในการแก้ปัญหาของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การคิดประเภทต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
       การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Problem Solving)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       Workshop: การประยุกต์ใช้การคิดกับการแก้ปัญหา 
       กิจกรรมย่อย: การใช้หลักคิดกับแก้ปัญหา
เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆในการแก้ไขปัญหา
       การใช้คำถาม Why Why Analysis เชิงสร้างสรรค์ 
       การใช้หลักการพาเรโต 80:20 
       การใช้แผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram)
       การใช้ตารางสำคัญ-เร่งด่วน จัดลำดับ
       การใช้การวิเคราะห์ Causal Loop Diagram เชิงลบ
       Workshop: การวิเคราะห์ปัญหาและการใช้เครื่องมือประยุกต์แก้ปัญหา
       กรณีศึกษา: เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
       การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       องค์ประกอบสำคัญของการกล้าตัดสินใจ
       การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
       สรุปแนวความคิดในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing