หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Solving & Decision Making for Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Problem Solving & Decision Making for Manager)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ “ปัญหา” ที่ถูกต้องนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการด้วยเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสม จากการสร้างหลักการคิดที่ใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหา
       ปัญหา เป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กับ แนวทางแก้ไข เสมอ
       ปัญหา เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง เป้าหมายและผลลัพธ์
       ปัญหา เกิดขึ้นได้เสมอ สามารถแก้ไขได้ด้วย หลักคิด (Soft Skill) และเครื่องมือดำเนินการ (Hard Skill)
การประยุกต์ใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ กับการแก้ไขปัญหา จะทำให้สามารถกำหนดประเภทของปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เพราะหลักคิดที่มีประสิทธิผลก็ย่อมต้องใช้กับปัญหาที่มีความซับซ้อน และต้องการผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น


เทคนิคการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา จะช่วยทำให้สามารถแยกแยะสาเหตุของปัญหาและจัดประเภทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การดำเนินการแก้ไขด้วยเครื่องมือต่างๆก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
       การใช้คำถาม Why? ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
       การตัดสินใจแก้ไขด้วยการใช้หลัก 80:20 เลือกสาเหตุที่สำคัญ
       การใช้ Fish Bone Diagram มองเห็นภาพรวมของปัญหาชัดเจนขึ้น
       การใช้ตารางสำคัญเร่งด่วน กำหนดเรื่องที่สำคัญดำเนินการก่อน
       การใช้ Causal Loop Diagram สร้างผลกระทบที่ดักปัญหาได้
การสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ต้องใช้ทักษะในการตัดสินใจที่ดีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการแก้ไข ไม่เสียเวลากับปัญหาเล็กๆ ที่สามารถให้ทีมงานดำเนินการแก้ไขแทนได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดปัญหาที่สำคัญ เพื่อนำมาแก้ไขและตัดสินใจดำเนินการต่อไปได้อย่างชัดเจน ไม่เสียเวลากับปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหา 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ กับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมพร้อมกับการเลือกใช้เครื่องมือ ในการแก้ไขได้สอดคล้องกับความซับซ้อนของปัญหาได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พิสูจน์แนวความคิดของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ สร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจประเด็นสำคัญของปัญหา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาด้วยตัวคุณเอง 
       ความหมายของการคิด 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการคิด 
       คุณมีแนวทางความคิดในการมองปัญหาเป็นอย่างไร? 
       Workshop: การสร้างแนวความคิดในการแก้ปัญหาของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การคิดประเภทต่างๆกับการแก้ไขปัญหา
       การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Problem Solving)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       Workshop: การประยุกต์ใช้การคิดกับการแก้ปัญหา 
       กิจกรรมย่อย: การใช้หลักคิดกับแก้ปัญหา
เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆในการแก้ไขปัญหา
       การใช้คำถาม Why Why Analysis เชิงสร้างสรรค์ 
       การใช้หลักการพาเรโต 80:20 
       การใช้แผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram)
       การใช้ตารางสำคัญ-เร่งด่วน จัดลำดับ
       การใช้การวิเคราะห์ Causal Loop Diagram เชิงลบ
       Workshop: การวิเคราะห์ปัญหาและการใช้เครื่องมือประยุกต์แก้ปัญหา
       กรณีศึกษา: เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
       การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       องค์ประกอบสำคัญของการกล้าตัดสินใจ
       การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
       สรุปแนวความคิดในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ