หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาและการต่อรองขจัดข้อโต้แย้ง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาและการต่อรองขจัดข้อโต้แย้ง

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การทำงานด้านการขายปฎิเสธไม่ได้ว่าจะต้องบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจได้ด้วยจึงจะสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทักษะสำคัญที่นักขายทุกคนจะต้องมีเพื่อสร้างความพึงพอใจนอกเหนือจากการขายคือ ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานขายที่จะต้องใช้ศิลปะในด้านของการวิเคราะห์ลูกค้า เรียนรู้ความต้องการ การรับมือกับปัญหาที่กำลังจะเกิด
   หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้ให้นักขายได้เข้าใจในทักษะการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ซึ่งทำให้พนักงานขายได้คิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะแก้ไขให้การบริการเกิดความเข้าที่และลงตัวตอบสนองความต้องการทั้งกระบวนการตลอดไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบเชิงรุก มีความตื่นตัว มีทัศนคติและวิธีคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมในการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า
 เพื่อให้รู้วิธีการหาความรู้ ที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในงานขาย
 เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการปฎิบัติของการติดตามงานและการประสานงาน
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้า และการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการทำงานเชิงรุกพิชิตปัญหามองเห็นโอกาสหยุดปัญหาเพื่อให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก
 การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานเชิงรุก
       วิเคราะห์ปัญหาได้, พิจารณาสถานการณ์, จัดการปัญหาอย่างเหมาะสม
 เทคนิคการสร้างแนวคิดในการพิชิตปัญหาอย่างชาญฉลาด
 3 ขั้นตอนสำคัญของการรับมือกับปัญหา
       วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ ให้เป็น
       วิเคราะห์ระดับของอารมณ์ลูกค้า ได้อย่างเชี่ยวชาญ
       การสรุปและหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขสถานการณ์กิจกรรม การวิเคราะห์ประเภทของปัญหาและการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
 เรียนรู้มุมมอง 2 ด้านของการเกิดปัญหา
1. มุมมองบวกเมื่อคุณช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างน่าประทับใจ
2. มุมมองลบเมื่อคุณฝืนความรู้สึกลูกค้า
  การจบปัญหาอย่างประทับใจด้วย เทคนิคความห่วงใยในการจัดการ
 “การบริหารการเจรจา” จิตใต้สำนึกของนักเจรจาขจัดข้อโต้แย้งที่ดี
 หลักการสื่อสารกับคน 4 ประเภท D.I.S.C. เพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร
       แนวทางการสื่อสารที่ดีที่มุ่งบุคคลเป็นสำคัญด้วย แนวทางการสื่อสาร 4 มิติ
       จิตวิทยา เทคนิคการสื่อสารที่มุ่งประโยชน์และลดข้อขัดแย้งในการเจรจา
       CASE STUDY การสื่อสารที่ดีและการสื่อสารที่ผิดพลาดไปในโลกของการเจรจา
กิจกรรม การสื่อสารที่ดีนำพาความสำเร็จ (เป็นการเรียนรู้ปัญหาและจุดอ่อนของการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นจากโจทย์ของการสื่อสารที่มาจากสภานการณ์จำลองเพื่อให้ระดมสมองและวิเคราะห์ข้อผิดพลาด)
       ปัจจัยของการสื่อสารที่ทรงพลังและประสบความสำเร็จ
       บทสรุปการบรรยาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม