หลักสูตรฝึกอบรม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน - หลักสูตร 2 วัน
(CSR towards CSV-Creating Shared Value)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (CSR towards CSV-Creating Shared Value)

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

(โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ จนทำให้ทุกองค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ต้องกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ต้องให้ความสำคัญ และนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในยุคอภิจักรภพ (Empire) ตามกระแสนิยมของสังคมต่างๆ ทั่วโลก หรือหมู่บ้านโลก (Global Village) เฉกเช่นทุกวันนี้
   โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนประเทศใดๆ ในโลก ประกอบกับระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือความคิดและกระแสของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมโลก ได้เริ่มชัดเจนและทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 

"ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ ความมุ่งมั่นขององค์การธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลบุคลากรขององค์การรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น” 
ที่มา : World Business Council Sustainable Development, the World Bank (2002) 


แก่นหลัก CSV-Creating Shared Value: CSV ไม่ใช่การบริจาค หรือการสร้างความยั่งยืน แต่เป็นหนทางใหม่ในการบรรลุความสำเร็จทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งการสร้างคุณค่าร่วมกันถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญ ในการสร้างคลื่นใหม่ทางด้านนวัตกรรมและการเติบโตทางธุรกิจ”


   คำกล่าวข้างต้นสะท้อนความคิดการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มีการพัฒนาสู่การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (CSR สู่ CSV-Creating Shared Value) ในยุคนี้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันนี้ การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (CSV-Creating Shared Value) ขององค์กรได้ทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งประเทศไทยยังมีเพียงไม่กี่องค์กรที่ก้าวขึ้นสู่การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน (CSV-Creating Shared Value) อาทิ ปตท. เนสท์เล่ เป็นต้น

วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าใจ แนวคิด หลักเกณฑ์ การดำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) & CSV
เพื่อเข้าใจข้อแตกต่างระหว่าง CSR (Corporate Social Responsibility) กับ CSV (Creating Shared Value)
พัฒนา ออกแบบและสร้างสรรค์กลยุทธ์ CSR & CSV ที่เหมาะสมกับองค์กร

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญและประโยชน์ของ CSR (The Importance and Benefits of CSR)
2. เป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
3. แนวคิด หลักเกณฑ์ การดำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 

      อบรม สัมมนา 3.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      อบรม สัมมนา 
3.2 กระบวนการในการทำ CSR 
      อบรม สัมมนา 
3.3 ทรัพยากรที่ใช้ในการทำ CSR
      อบรม สัมมนา 
3.4 รูปแบบและประเภทของ CSR 
      อบรม สัมมนา 
3.5 มิติในการดำเนินกลยุทธ์ซีเอสอาร์
      อบรม สัมมนา 
3.6 การบริหารจัดการ CSR
      อบรม สัมมนา 
3.7 การปรับทิศหรือแนวทาง CSR
      อบรม สัมมนา 
3.8 รูปแบบของกลยุทธ์ CSR
4. แนวทางและข้อเสนอแนะ การดำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
5. CSV ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กร
6. CSV สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคม
7. องค์ประกอบของแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value)
8. กลวิธีการสร้าง CSV-Creating Shared Value : การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน 
9. ข้อแตกต่างระหว่าง CSR (Corporate Social Responsibility) กับ CSV (Creating Shared Value)
10. การออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ Shared Value (Shared Value Initiative Design)
11. ระดับของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) มี 3 แนวทาง
12. บทสรุปแนวทางการพัฒนาโอกาสของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) (Developing Shared Value Opportunities)


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
กรณีศึกษาแมคโดนัลด์ แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ ปูนซิเมนต์ไทย ปตท. ดับเบิ้ลเอ เอไอเอส เนสท์เล่ ทรู Workshop การคิดโครงการ CSR & CSV

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. การบรรยาย
2. รับฟังบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Interactive Lecture) 
3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขององค์กร 
4. รับฟังบรรยาย กรณีศึกษาองค์กรประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ (Issue and Crisis Management in Public Relations)” ทั้งจากวีดิโอและพรีเซนเทชั่น
5. การเรียนรู้แบบ Self Study เพื่อฝึกการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม