หลักสูตรฝึกอบรม การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“ความต่อเนื่องของงานขาย คือการไม่หยุดแสวงหาสิ่งใหม่ๆ”

หลักการและเหตุผล
ธุรกิจจะเติบโตได้ จำเป็นต้องมีการขยายงานขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะขยายงานขายเพิ่มขึ้นได้จะต้องมีการแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่ตลอด ธุรกิจที่สามารถหาลูกค้าใหม่เข้ามาได้ตลอดอีกทั้งยังบริหารลูกค้าเก่าให้คงอยู่ต่อได้ จะมีการขยายการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆและมีฐานลูกค้าที่มั่นคงให้กับธุรกิจ 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการแสวงหาลูกค้าใหม่ และบริหารลูกค้าเก่าอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ พร้อมช่วยวิเคราะห์และคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังต่อความสามารถในการสั่งซื้อจากลูกค้าที่คาดหวัง แต่ละรายแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

“มองเห็นประโยชน์ที่ได้จากลูกค้าใหม่ และเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากลูกค้าเก่า”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดในการขยายงานเพิ่มพื้นที่งานขายจากแหล่งลูกค้าใหม่ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แหล่งในการหาลูกค้าใหม่ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคการเข้าพบลูกค้า 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การบริหารลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวคิดในการแสวงหาลูกค้าใหม่ 
 ประโยชน์ของการแสวงหาลูกค้าใหม่ 
 10 แหล่งในการหาลูกค้าใหม่ 
 วิเคราะห์ความคิด/พฤติกรรม/ลักษณะของลูค้าที่คาดหวัง 
 เกณฑ์ในการคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังจากการแสวงหา 
 การบริหารรายชื่อลูกค้าที่คาดหวัง 
 การจัดลำดับความสำคัญในการนัดหมายก่อนหลังของลูกค้าใหม่ 
 วิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านในการนัดหมาย 
 การนัดหมายลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล 
 การเข้าพบลูกค้า 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า 
 กลยุทธ์การเข้าพบลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล 
         อบรมบริการ ลูกค้าให้โอกาสแบบผ่านๆ
         อบรมบริการ ลูกค้าให้โอกาสแบบตรวจสอบ 
         อบรมบริการ ลูกค้าไม่ให้โอกาสแบบผ่านๆ 
         อบรมบริการ ลูกค้าไม่ให้โอกาสแบบตรวจสอบ 
         อบรมบริการ ลูกค้ามีลำดับหลายชั้นในการขอเข้าพบ

การบริหารและกลยุทธ์การมัดใจลูกค้าใหม่ 
การวางแผนสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ 
การสร้างเกณฑ์ประเมินลูกค้าใหม่และการวางแผนบริหารผลการประเมิน 
การรักษาและบริหารลูกค้าเก่าที่มีให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม