หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Self-Awareness Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาพลังของเชาวน์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence) เป็นเรื่องสำคัญที่และเหตุการณ์ต่างๆ มักมีอิทธิพลต่อการโต้ตอบของเรา หากเราไม่สามารถจัดการกับจิตบั่นทอนที่มีอยู่ในตัวเราได้ ก็จะทำให้ผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ ดังนั้นการใช้จิตที่ส่งเสริมตัวคุณด้วยการสร้างพลังของเชาวน์ปัญญาเชิงบวก (PI) ในการโต้ตอบกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีตามที่ต้องการได้

ทักษะการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถ ทำให้โค้ชชี่มีสติอยู่กับจิตที่ทรงปัญญาได้ดี สามารถที่จะเข้าใจตัวเองในพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างเข้าอก เข้าใจ แล้วสามารถสร้างสภาวะที่ดีให้กับโค้ชชี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง อย่างมีสมดุลกับเหตุการณ์นั้นๆ

การโค้ช (Coaching) ต้องได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจริงตามกระบวนการที่เป็นรูปแบบชัดเจน จึงจะทำให้ผู้เรียนโค้ช สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้เกิดความเข้าใจ แก่นของการโค้ชแต่ละศาสตร์ได้อย่างบชัดเจน เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์และปฏิบัติกับสถานการณ์จริงของตัวเองต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ หลักการและกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness Coaching) ได้ด้วยตัวเองในเชิงปฏิบัติการจริง ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการดำเนินการโค้ชตามกระบวนการของโค้ช และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติจริงหลังการฝึกอบรม
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชและพร้อมที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างกระบวนการโค้ชของตัวเองต่อไป
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเองแล้วนำไปประกอบกระบวนการโค้ชของตัวเอง พร้อมที่จะนำไปทำให้โค้ชชี่เกิดพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวกด้วยตัวเองต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ช
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช 
       นิยาม ความหมายของการโค้ชพอสังเขป 
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
      กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
อบรม สัมมนา การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง 
       นิยามของเชาวน์ปัญญาเชิงบวก (PI) 
       หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
       การเรียนรู้และเข้าใจจิตที่บั่นทอนตัวคุณ 
       การเรียนรู้และเข้าใจจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ 
       ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
       Workshop: การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก
อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)
       องค์ประกอบสำคัญของการตระหนักรู้ตัวเอง 
       คุณลักษณะของมนุษย์กับการทำงานของสมอง 
       ประเด็นสำคัญของการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง 
       กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง 
       Role Playing: การดำเนินการโค้ชจริง
อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การโค้ชกับสถานการณ์ต่าง
       การสร้างจิตสำนึกพัฒนาตัวเอง 
       การยกระดับคุณภาพของจิตใจ 
       การใช้การตระหนักรู้ตัวเองกับพฤติกรรม 
       Role Playing: Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการแลกเปลี่ยน 
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน 
อบรม สัมมนา การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ชและการสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง ต่อด้วยกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) ปิดท้ายด้วยการประยุกต์ใช้การโค้ชกับสถานการณ์ต่าง ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ