หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Self-Awareness Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาพลังของเชาวน์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence) เป็นเรื่องสำคัญที่และเหตุการณ์ต่างๆ มักมีอิทธิพลต่อการโต้ตอบของเรา หากเราไม่สามารถจัดการกับจิตบั่นทอนที่มีอยู่ในตัวเราได้ ก็จะทำให้ผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ ดังนั้นการใช้จิตที่ส่งเสริมตัวคุณด้วยการสร้างพลังของเชาวน์ปัญญาเชิงบวก (PI) ในการโต้ตอบกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีตามที่ต้องการได้

ทักษะการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถ ทำให้โค้ชชี่มีสติอยู่กับจิตที่ทรงปัญญาได้ดี สามารถที่จะเข้าใจตัวเองในพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างเข้าอก เข้าใจ แล้วสามารถสร้างสภาวะที่ดีให้กับโค้ชชี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง อย่างมีสมดุลกับเหตุการณ์นั้นๆ

การโค้ช (Coaching) ต้องได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจริงตามกระบวนการที่เป็นรูปแบบชัดเจน จึงจะทำให้ผู้เรียนโค้ช สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้เกิดความเข้าใจ แก่นของการโค้ชแต่ละศาสตร์ได้อย่างบชัดเจน เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์และปฏิบัติกับสถานการณ์จริงของตัวเองต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ หลักการและกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness Coaching) ได้ด้วยตัวเองในเชิงปฏิบัติการจริง ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการดำเนินการโค้ชตามกระบวนการของโค้ช และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติจริงหลังการฝึกอบรม
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชและพร้อมที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างกระบวนการโค้ชของตัวเองต่อไป
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเองแล้วนำไปประกอบกระบวนการโค้ชของตัวเอง พร้อมที่จะนำไปทำให้โค้ชชี่เกิดพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวกด้วยตัวเองต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ช
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช 
       นิยาม ความหมายของการโค้ชพอสังเขป 
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
      กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
อบรม สัมมนา การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง 
       นิยามของเชาวน์ปัญญาเชิงบวก (PI) 
       หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
       การเรียนรู้และเข้าใจจิตที่บั่นทอนตัวคุณ 
       การเรียนรู้และเข้าใจจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ 
       ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
       Workshop: การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก
อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)
       องค์ประกอบสำคัญของการตระหนักรู้ตัวเอง 
       คุณลักษณะของมนุษย์กับการทำงานของสมอง 
       ประเด็นสำคัญของการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง 
       กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง 
       Role Playing: การดำเนินการโค้ชจริง
อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การโค้ชกับสถานการณ์ต่าง
       การสร้างจิตสำนึกพัฒนาตัวเอง 
       การยกระดับคุณภาพของจิตใจ 
       การใช้การตระหนักรู้ตัวเองกับพฤติกรรม 
       Role Playing: Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการแลกเปลี่ยน 
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน 
อบรม สัมมนา การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ชและการสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง ต่อด้วยกระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) ปิดท้ายด้วยการประยุกต์ใช้การโค้ชกับสถานการณ์ต่าง ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร