หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยชุดเครื่องมือค้นหาคุณค่า - หลักสูตร 1 วัน

(Value Coaching Tools)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / การโค้ชด้วยชุดเครื่องมือค้นหาคุณค่า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจอิทธิพลของ ค่านิยม (Value) ในตัวเอง ที่มีผลต่อการแสดงออกและการดำเนินชีวิตของตัวเอง จะทำให้สามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความสุข มีพฤติกรรมที่ดี และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงานและครอบครัว
การใช้เครื่องมือการค้นหาคุณค่าในตัวเอง (Value Tools) ประกอบกับกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ช่วยทำให้สามารถดึง ศักยภาพและคุณค่า ที่อยู่ในตัวเองออกมาใช้ปรับเปลี่ยน วิธีการและพฤติกรรมของตัวเองได้ทันที เช่น... เครื่องมือค้นหา
       ฉันคือใคร? (Who am I?)
       เครื่องมือค้นหาคุณค่าจากเรื่องเล่าประทับใจ
       เครื่องมือค้นหาคุณค่าจากความสำเร็จในอดีต
       เครื่องมือค้นหาคุณค่าจากหลักการแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
การโค้ชคุณค่าของตัวเอง (Value Self-Coaching) เป็นกระบวนการโค้ชตัวเอง ให้สามารถเลือกใช้คุณค่าที่โดดเด่นของตัวเอง มาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ทันที ทำให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
การโค้ชผู้อื่นด้วยคุณค่า (Value Coaching) ช่วยทำให้โค้ชชี่เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเอง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เลือกใช้คุณค่าอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และเป้าหมายของตัวเองได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เครื่องมือการค้นหาคุณค่าในตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการโค้ชตัวเองด้วยคุณค่า (Value Self-Coaching) และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำการโค้ชไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชผู้อื่นได้ โดยการใช้เครื่องมือการค้นหาคุณค่า
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ ค่านิยม (Value) กับการดำเนินชีวิต
       นิยามความหมายของค่านิยม, คุณค่า (Value)
       การเรียนรู้และเข้าใจอิทธิพลของจิตใต้สำนึก
       หลักการและแนวความคิดของคุณค่า (Value Principle)
       คุณค่ากับบทบาทสร้างกรอบความคิด (Mindset)
       กิจกรรม : ฉันคือใคร? (Who am I?)
เทคนิคการค้นหาค่านิยม (Value) ที่อยู่ในตัวเอง
       สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดคุณค่า (Value) ในตัวเอง
       กิจกรรม : การค้นหาคุณค่าจากเรื่องเล่าประทับใจ
       กิจกรรม : การค้นหาคุณค่าจากความสำเร็จในอดีต
       กิจกรรม : การค้นหาคุณค่าจากหลักการแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
       Workshop : สรุปคุณค่าที่โดดเด่นของตัวเอง
การโค้ชคุณค่าของตัวเอง (Value Self-Coaching)
       คำสำคัญ การโค้ชจุดแข็ง (Strength Coaching)
       คุณค่า....แสดงความเป็นตัวเรา
       การประเมินการใช้คุณค่าของตัวเอง
       กิจกรรม : กรอบ A.M.
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชคุณค่าของตัวเอง (Value Self-Coaching)
การโค้ชผู้อื่นด้วยเครื่องมือค้นหาคุณค่า (Value Coaching Tools)
       การสร้างกระบวนการโค้ชคุณค่าเชิงปฏิบัติการจริง
       การใช้เครื่องมือการค้นหาคุณค่าประกอบการโค้ช
       การขัดเกลาคุณค่าให้เป็นจุดแข็ง
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching)
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
Project Assignment : เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานปกติ (Daily Operation)

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Value Coachingการโค้ชที่คุณค่าทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น