หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชผลการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
(Performance Coaching And Coaching Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชผลการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการโค้ช (Performance Coaching And Coaching Technique)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) เป็นแนวทางที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และพัฒนาทีมงานให้สามารถดึงศักยภาพของตัวเอง ค้นหาแนวทางปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยโค้ชใช้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการช่วยเหลือให้โค้ชชี่ออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย (Comfort Zone) มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) พร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรค สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
การโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model ช่วยทำให้โค้ชชี่ (ทีมงาน) มองเห็นช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้น ที่เป็นสาเหตุทำให้ยังไม่บรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน พร้อมประเมินศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง สร้างทางเลือกและลงมือปฏิบัติทันทีให้บรรลุเป้าหมายได้การเรียนรู้และเลือกใช้เทคนิคการโค้ชในรูปแบบต่างๆ ในการโค้ชผลการปฏิบัติงาน ทำให้การโค้ชมีความหลากหลาย สอดคล้องกับคุณลักษณะของโค้ชชี่และสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยให้โค้ชชี่ (ทีมงาน) บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เช่น.....
    การโค้ชที่คำสำคัญ
    การโค้ชที่คุณค่า
    การใช้การ์ดการโค้ช
    การโค้ชด้วยเรื่องเล่า

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางการโค้ชผลการปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทีมงานให้บรรลุความสำเร็จกับเป้าหมายขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการโค้ชตามกระบวนการ GROW Model ให้สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นปัญหาของผลการปฏิบัติงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีให้ทีมงานเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาหลักพื้นฐานของการโค้ชที่ดี (Principle of Coaching)
   อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
   อบรม สัมมนา กรอบความคิดของการโค้ชที่ดี (Coaching Mindset)
   อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
   อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ช (One Page Coaching Conceptual)
   อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชที่ดี
 หลักการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
   อบรม สัมมนา หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
   อบรม สัมมนา รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
   อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
   อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
   อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชผลการปฏิบัติงานด้วยตัวเอง
เทคนิคการโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model
   อบรม สัมมนา เทคนิคการพูดคุยเพื่อเปลี่ยน Topic เป็น Goal
   อบรม สัมมนา เทคนิคการกำหนดเป้าหมายร่วมกับโค้ชชี่ (Goal Setting)
   อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง (Reality)
   อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้โค้ชชี่สร้างทางเลือก (Option)
   อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างคำยืนยันของโค้ชชี่ (Way Forward)
   อบรม สัมมนา Role Playing : การสร้างกระบวนการโค้ชด้วย GROW Model
เทคนิคการโค้ชที่คุณค่าและตัวตนของโค้ชชี่ (The Who)
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ คำสำคัญ ขยายความเป็นตัวตนของโค้ชชี่
   อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามด้วยการใช้ คำคุณค่า ของโค้ชชี่
   อบรม สัมมนา เทคนิคการให้โค้ชชี่เข้าใจ (Clarify) ตัวเอง
   อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชที่คุณค่าและตัวตนของโค้ชชี่
เทคนิคการโค้ชด้วยเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ การ์ดรูปภาพ ให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ โมเดลที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบความคิด
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ หนังสือ/นิทาน ที่โค้ชชี่ชอบสะท้อนตัวเอง
   อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชด้วยเครื่องมือ (Coaching Tools)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร