หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูงเชิงปฏิบัติการจริง - หลักสูตร 1 วัน
(High Performance Caching in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูงเชิงปฏิบัติการจริง (High Performance Caching in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Caching) เป็นแนวทางที่ทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยการดึงศักยภาพและคุณค่าให้สอดคล้องกับบุคคลและลักษณะงานที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี การโค้ชจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติติงาน (Performance Management) ของทีมงาน
การโค้ชเป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ดำเนินการทำให้โค้ชชี่ สามารถมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง แล้วนำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยโค้ชใช้ทักษะการโค้ชต่างๆ ในการช่วยเหลือโค้ชชี่เทคนิคการโค้ชในรูปแบบต่างๆ ช่วยทำให้โค้ชสามารถให้ความช่วยเหลือทีมงานตามกระบวนการโค้ชได้ดีขึ้น และสามารถใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถของโค้ชและสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น...
           การ์ดการโค้ช (Coaching Card)
           การโค้ชด้วยเรื่องเล่า (Story Coaching)
           การโค้ชตามโมเดล (Solution Coaching)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ช และเทคนิคการโค้ดให้ทีมงานได้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นกระบวนการโค้ชตาม GROW Model แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชผลการปฏิบัติติงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชในสไตล์ของตัวเอง พัฒนาทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชที่เหมาะสมกับตัวเอง นำไปใช้ด้วยความมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Caching) สู่ความสำเร็จ
   อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
   อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของ Coach V.S. Helper
   อบรม สัมมนา หลักการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Caching)
   อบรม สัมมนา หลักการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
   อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
   อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชสไตล์ตัวเอง
การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ (GROW Model)
   อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Caching Skill)
   อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการโค้ช
   อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามตาม GROW Model
   อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วย GROW Model
เทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามด้วยการใช้คุณค่าของโค้ชชี่
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำสำคัญขยายความเป็นตัวคุณของโค้ชชี่
   อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
   อบรม สัมมนา เทคนิคการให้โค้ชชี่เข้าใจ (Clarify) ตัวเอง
   อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชด้วยเทคนิคต่างๆ
 การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชสร้างการเปลี่ยนแปลง
   อบรม สัมมนา การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช (Coaching Card)
   อบรม สัมมนา การใช้เรื่องเล่าประกอบการโค้ช (Story Coaching)
   อบรม สัมมนา การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ (Solution Coaching)
   อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ