หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูงเชิงปฏิบัติการจริง - หลักสูตร 1 วัน
(High Performance Caching in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Mini Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูงเชิงปฏิบัติการจริง (High Performance Caching in Practices)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Caching) เป็นแนวทางที่ทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยการดึงศักยภาพและคุณค่าให้สอดคล้องกับบุคคลและลักษณะงานที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี การโค้ชจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติติงาน (Performance Management) ของทีมงาน
การโค้ชเป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ดำเนินการทำให้โค้ชชี่ สามารถมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง แล้วนำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยโค้ชใช้ทักษะการโค้ชต่างๆ ในการช่วยเหลือโค้ชชี่เทคนิคการโค้ชในรูปแบบต่างๆ ช่วยทำให้โค้ชสามารถให้ความช่วยเหลือทีมงานตามกระบวนการโค้ชได้ดีขึ้น และสามารถใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถของโค้ชและสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น...
           การ์ดการโค้ช (Coaching Card)
           การโค้ชด้วยเรื่องเล่า (Story Coaching)
           การโค้ชตามโมเดล (Solution Coaching)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ช และเทคนิคการโค้ดให้ทีมงานได้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นกระบวนการโค้ชตาม GROW Model แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชผลการปฏิบัติติงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชในสไตล์ของตัวเอง พัฒนาทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชที่เหมาะสมกับตัวเอง นำไปใช้ด้วยความมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Caching) สู่ความสำเร็จ
   อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
   อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของ Coach V.S. Helper
   อบรม สัมมนา หลักการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Caching)
   อบรม สัมมนา หลักการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
   อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
   อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชสไตล์ตัวเอง
การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ (GROW Model)
   อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Caching Skill)
   อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการโค้ช
   อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามตาม GROW Model
   อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วย GROW Model
เทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามด้วยการใช้คุณค่าของโค้ชชี่
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำสำคัญขยายความเป็นตัวคุณของโค้ชชี่
   อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
   อบรม สัมมนา เทคนิคการให้โค้ชชี่เข้าใจ (Clarify) ตัวเอง
   อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชด้วยเทคนิคต่างๆ
 การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชสร้างการเปลี่ยนแปลง
   อบรม สัมมนา การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช (Coaching Card)
   อบรม สัมมนา การใช้เรื่องเล่าประกอบการโค้ช (Story Coaching)
   อบรม สัมมนา การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ (Solution Coaching)
   อบรม สัมมนา Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม