หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชผู้นำ 4.0 - หลักสูตร 2 วัน
(Coach as a Leader 4.0)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชผู้นำ 4.0 (Coach as a Leader 4.0)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ในยุคที่มีการแข่งขันตลอดเวลา ทำให้ผู้นำมีความจำเป็นจะต้องค้นหากลยุทธ์ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาและสร้างกระบวนทัศน์ในการแข่งขัน ยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 แล้วผู้นำจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายนอกจากทักษะการบริหารงาน (Management Skill) ผู้นำต้องมีความรู้ทักษะในการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ หลายองค์กรเริ่มนำกระบวนการโค้ชมาปรับใช้ โดยการโค้ชนั้นผู้นำต้องเรียนรู้กระบวนการโค้ชที่ถูกวิธีและถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความหมายของการ Coaching
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการโค้ช และการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของการโค้ชที่ดี
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของการโค้ชตามหลัก ICF
องค์ประกอบของการโค้ช
การสร้างภาวะผู้นำให้อยู่ในปัจจุบันขณะทำการโค้ช
การสร้างความไว้วางใจ (Trust)
เทคนิคการฟัง และการควบคุมอารมณ์ของผู้นำ
3 F สำหรับการโค้ช
      อบรม สัมมนา Fact
      อบรม สัมมนา Feeling
      อบรม สัมมนา Future
การสร้างคำถามเพื่อสร้างเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา Vision
      อบรม สัมมนา Mission
      อบรม สัมมนา Goal Setting
F.O.L.L.O.W Model
สรุปการเรียนรู้


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยาย Group Coaching, One on one

รูปแบบการการอบรม
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร
ผู้ที่สนใจ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม