หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยคู่มือปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching in Practices with Workbook)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Mini Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยคู่มือปฏิบัติการ (Coaching in Practices with Workbook)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโค้ชให้สามารถปฏิบัติการโค้ชได้ด้วยตัวเองต้องเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเองผ่านคู่มือปฏิบัติการ (Workbook) อย่างมีขั้นตอน ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถสร้างแนวทางการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเองได้
คู่มือปฏิบัติการการโค้ช (Coaching Workbook) ประกอบไปด้วย
          การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดการเป็นโค้ช
             
          ทักษะและเทคนิคการโค้ช
               - การใช้คำถาม (Questioning)
               - การฟังเชิงลึก (Deep Listening)
               - ตัวอย่างเทคนิคต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย
          การโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
             

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและดำเนินการโค้ชด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้คู่มือปฏิบัติการโค้ช ในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอนสามารถใช้เอกสารเป็นการทบทวนหลังการฝึกอบรมได้ (After Action Review)
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการโค้ช GROW Model ด้วยชุดคำถามเบื้องต้นจนเกิดความเข้าใจและสร้างแนวทางการโค้ชของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีตัวอย่างการใช้คำถามประเภทต่างๆ ใช้ดำเนินการโค้ชจนเกิดความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการฟังด้วยกรณีศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม