หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
(Coach The Coaches)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นโค้ช (Coach The Coaches)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโค้ช (Coaching) เป็นการเรียนรู้ตัวเอง (จุดแข็งและจุดที่พัฒนาเพิ่มขึ้น) แล้วทำให้เข้าใจผู้อื่นที่เราต้องดำเนินการโค้ช เพราะการเป็นโค้ชที่ดีคือการทำให้ผู้อื่นมองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ค้นพบศักยภาพและแนวทางใหม่ๆของตัวเองสู่เป้าหมายที่ต้องการ
การเรียนรู้ทักษะและเทคนิคการโค้ช ทำให้สามารถปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นโดยการใช้กรอบความคิดการเป็นโค้ช (Mindset) ในการพัฒนาทีมงานให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ บรรลุเป้าหมายขององค์กร (KPI) ด้วยความมั่นใจ
การเลือกใช้จุดแข็ง (Strengths) ในการพัฒนาตัวเอง ทำให้ก้าวข้ามจุดอ่อนที่เป็นหลุมพราง (Trap) ทางความคิดของตัวเองได้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่กรอบความคิด (Mindset) ส่งผลถึงพฤติกรรม (Behavior) และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จนกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของตัวเองวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นจุดเด่นและจุดที่พัฒนาเพิ่มเติมของตัวเองได้อีก เกิดการปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง (Self-Coaching) และนำไปใช้พัฒนาทีมงานด้วยบทบาทของโค้ช ดึงศักยภาพทีมงานออกมาได้
เพื่อทำให้สามารถใช้ทักษะต่างๆ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองสู่การเข้าใจสถานการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเชิงปฏิบัติการจริงกับเหตุการณ์ต่างๆ จนเกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและทีมงานได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนรู้และพัฒนาการเป็นโค้ชที่ดี
    หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ชที่ดี
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการโค้ช (Principle of Coaching)
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช
      อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
      อบรม สัมมนา ผู้จัดการ V.S. โค้ช แตกต่างกันอย่างไร?
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกรอบความคิดการโค้ชของตัวเอง
    การพัฒนาทักษะและกระบวนการโค้ช
      อบรม สัมมนา บทบาท Coach V.S. Helper
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาการโค้ชด้วยตัวเอง
    การฝึกฝนทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง (Role Playing)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการฟัง (Listening Skill)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการใช้คำถาม (Questioning Skill)
      อบรม สัมมนา ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill)
    การฝึกฝนกระบวนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง (Role Playing)
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชด้วย Be-Do-Have Model
      อบรม สัมมนา กิจกกรม : ดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชด้วย GROW Model
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ


Day II : การฝึกฝนทักษะและเทคนิคการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ
    การฝึกฝนทักษะการโค้ชในรูปแบบ Triad Coaching (Role Playing)
      อบรม สัมมนา กำหนดบทบาทโค้ช,โค้ชชี่,ผู้สังเกตการณ์
      อบรม สัมมนา ดำเนินการโค้ชตามสถานการณ์
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนของแต่ละบทบาท
      อบรม สัมมนา สลับบทบาทและดำเนินการโค้ชตามสถานการณ์
      อบรม สัมมนา สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันพร้อม Master Coach
    การฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card) (Role Playing)
      อบรม สัมมนา การ์ด 1 ใบ....ทำอะไรได้บ้าง!
      อบรม สัมมนา หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ด 1 ใบ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ด 3 ใบ
    การฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Role Playing)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของ “การเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)”
      อบรม สัมมนา เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด
    เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการให้โค้ชชี่ (Clarify) ตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำสำคัญขยายความเป็นตัวตนของโค้ชชี่
      อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชด้วยเทคนิคต่างๆ
    การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร