หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic & Leadership Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม (Strategic & Leadership Coaching)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นหัวใจสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการที่ต้องการความครบเครื่องที่มีอยู่ในตัวเองในการพัฒนาทีมงานด้วยหลักการโค้ช เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายด้วยความเต็มใจเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันเป็นทีม
เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารและผู้จัดการมืออาชีพควรมีในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้คือ
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
      การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching)
 การนำ 3 เรื่องสำคัญมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงาน ในหัวข้อ...
“การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม (Strategic & Leadership Coaching)
นับว่าตอบโจทย์ขององค์กรในปัจจุบันเพราะเป็นการใช้ศักยภาพของผู้บริหารและผู้จัดการใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
 การโค้ช (Coaching) เป็นการนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองของบุคลากรในทีม แล้วใช้เทคนิคการโค้ชในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพื่อทำให้ทีมงานปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยวิธีการทีมบุคลากรเป็นผู้เลือกวิธีการไปสู่เป้าหมายของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในตัวเองมาใช้ในการประยุกต์กับการโค้ชของตัวเองได้อย่างชัดเจน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการโค้ช เทคนิคและทักษะต่างๆ ของโค้ชในการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการโค้ชเพื่อทำให้ทีมงานพิชิตเป้าหมายร่วมกัน พร้อมแก้ปัญหาและเกิดเป็นทีมเวิร์คขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมติในการโค้ชในกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการโค้ช (Coaching) อย่างมืออาชีพ
      
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช
      ความหมายที่สำคัญของการโค้ช (Coaching)
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      สิ่งที่โค้ชชี่คาดหวังจากโค้ช
      ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
      Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
 การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Coaching) เพื่อผลปฏิบัติงาน
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การโค้ชด้วยหลักการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
      การประยุกต์ใช้กับการพิชิตเป้าหมาย (Goal)
      Role Playing : การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์
 การโค้ชด้วยหลักการภาวะผู้นำ (Leadership Coaching) เพื่อพัฒนาทีม
      การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within you)
      คุณสมบัติหลักของการเป็นผู้นำ
      การโค้ชด้วยแนวคิดที่ดี (Life Coaching)
      การประยุกต์ใช้การทำงานเป็นทีม (Team Work)
      Role Playing : การโค้ชด้วยหลักการภาวะผู้นำ
 การพัฒนาแนวทางการโค้ชงาน (Strategic & Leadership Coaching)
      การสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance)
      การทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      Role Playing : การโค้ชเพื่อผลปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม (Strategic & Leadership Coaching) หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการสร้างหลักการสำคัญของการโค้ช (Coaching) อย่างมืออาชีพ ด้วยหลักการโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Coaching) เพื่อผลปฏิบัติงาน ผ่านการโค้ชด้วยหลักการภาวะผู้นำ (Leadership Coaching) เพื่อพัฒนาทีม สุดท้ายการพัฒนาแนวทางการโค้ชงาน (Strategic & Leadership Coaching) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ