หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic & Leadership Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม (Strategic & Leadership Coaching)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นหัวใจสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการที่ต้องการความครบเครื่องที่มีอยู่ในตัวเองในการพัฒนาทีมงานด้วยหลักการโค้ช เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายด้วยความเต็มใจเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันเป็นทีม
เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารและผู้จัดการมืออาชีพควรมีในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้คือ
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
      การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching)
 การนำ 3 เรื่องสำคัญมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงาน ในหัวข้อ...
“การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม (Strategic & Leadership Coaching)
นับว่าตอบโจทย์ขององค์กรในปัจจุบันเพราะเป็นการใช้ศักยภาพของผู้บริหารและผู้จัดการใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
 การโค้ช (Coaching) เป็นการนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองของบุคลากรในทีม แล้วใช้เทคนิคการโค้ชในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพื่อทำให้ทีมงานปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยวิธีการทีมบุคลากรเป็นผู้เลือกวิธีการไปสู่เป้าหมายของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในตัวเองมาใช้ในการประยุกต์กับการโค้ชของตัวเองได้อย่างชัดเจน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการโค้ช เทคนิคและทักษะต่างๆ ของโค้ชในการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการโค้ชเพื่อทำให้ทีมงานพิชิตเป้าหมายร่วมกัน พร้อมแก้ปัญหาและเกิดเป็นทีมเวิร์คขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมติในการโค้ชในกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการโค้ช (Coaching) อย่างมืออาชีพ
      
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช
      ความหมายที่สำคัญของการโค้ช (Coaching)
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      สิ่งที่โค้ชชี่คาดหวังจากโค้ช
      ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
      Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
 การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Coaching) เพื่อผลปฏิบัติงาน
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การโค้ชด้วยหลักการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
      การประยุกต์ใช้กับการพิชิตเป้าหมาย (Goal)
      Role Playing : การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์
 การโค้ชด้วยหลักการภาวะผู้นำ (Leadership Coaching) เพื่อพัฒนาทีม
      การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within you)
      คุณสมบัติหลักของการเป็นผู้นำ
      การโค้ชด้วยแนวคิดที่ดี (Life Coaching)
      การประยุกต์ใช้การทำงานเป็นทีม (Team Work)
      Role Playing : การโค้ชด้วยหลักการภาวะผู้นำ
 การพัฒนาแนวทางการโค้ชงาน (Strategic & Leadership Coaching)
      การสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance)
      การทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      Role Playing : การโค้ชเพื่อผลปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม (Strategic & Leadership Coaching) หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการสร้างหลักการสำคัญของการโค้ช (Coaching) อย่างมืออาชีพ ด้วยหลักการโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Coaching) เพื่อผลปฏิบัติงาน ผ่านการโค้ชด้วยหลักการภาวะผู้นำ (Leadership Coaching) เพื่อพัฒนาทีม สุดท้ายการพัฒนาแนวทางการโค้ชงาน (Strategic & Leadership Coaching) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร