Advance Course การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม

(Strategic & Leadership Coaching) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นหัวใจสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการที่ต้องการความครบเครื่องที่มีอยู่ในตัวเองในการพัฒนาทีมงานด้วยหลักการโค้ช เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายด้วยความเต็มใจเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันเป็นทีม
 เรื่องสำคัญที่ผู้บริหารและผู้จัดการมืออาชีพควรมีในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้คือ...
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
      การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching)
 การนำ 3 เรื่องสำคัญมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงาน ในหัวข้อ...
“การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม (Strategic & Leadership Coaching)
นับว่าตอบโจทย์ขององค์กรในปัจจุบันเพราะเป็นการใช้ศักยภาพของผู้บริหารและผู้จัดการใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
 การโค้ช (Coaching) เป็นการนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองของบุคลากรในทีม แล้วใช้เทคนิคการโค้ชในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพื่อทำให้ทีมงานปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยวิธีการทีมบุคลากรเป็นผู้เลือกวิธีการไปสู่เป้าหมายของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในตัวเองมาใช้ในการประยุกต์กับการโค้ชของตัวเองได้อย่างชัดเจน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการโค้ช เทคนิคและทักษะต่างๆ ของโค้ชในการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการโค้ชเพื่อทำให้ทีมงานพิชิตเป้าหมายร่วมกัน พร้อมแก้ปัญหาและเกิดเป็นทีมเวิร์คขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมติในการโค้ชในกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการโค้ช (Coaching) อย่างมืออาชีพ
      
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช
      ความหมายที่สำคัญของการโค้ช (Coaching)
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      สิ่งที่โค้ชชี่คาดหวังจากโค้ช
      ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
      Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
 การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Coaching) เพื่อผลปฏิบัติงาน
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การโค้ชด้วยหลักการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
      การประยุกต์ใช้กับการพิชิตเป้าหมาย (Goal)
      Role Playing : การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์
 การโค้ชด้วยหลักการภาวะผู้นำ (Leadership Coaching) เพื่อพัฒนาทีม
      การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within you)
      คุณสมบัติหลักของการเป็นผู้นำ
      การโค้ชด้วยแนวคิดที่ดี (Life Coaching)
      การประยุกต์ใช้การทำงานเป็นทีม (Team Work)
      Role Playing : การโค้ชด้วยหลักการภาวะผู้นำ
 การพัฒนาแนวทางการโค้ชงาน (Strategic & Leadership Coaching)
      การสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance)
      การทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      Role Playing : การโค้ชเพื่อผลปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Strategic Coachingการทำงานเป็นทีมทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น