คอร์สฝึกอบรม การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

(Coaching for High performance) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารและผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ จะมีทีมที่มีทักษะในการทำงาน และมีแรงจูงใจในการพิชิดเป้าหมาย การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวัดและพัฒนาความมีประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรในองค์กร โดยการเริ่มต้นเป็นวัฏจักร ดังนี้

 การบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลสูง ผู้บริหารและผู้จัดการควรมีบทบาทเป็นโค้ชในขั้นตอนต่างๆ ให้กับทีมงานในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรนำศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ และพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง เช่น...
       การโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       การโค้ชเพื่อการปฏิบัติงาน (Coaching on Job)
       การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance)
       การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
 การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชโดยการมุ่งเน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน จะทำให้สามารถสร้างคุณภาพของผลงานผ่านบุคลากรได้อย่างเต็มที่ และจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเอง ทำให้ผู้จัดการไม่ต้องคอยออกคำสั่ง หรือแนะนำโดยตรง ซึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับจากบุคลากร เพราะบุคลากรย่อมมีวิธีการที่เป็นของตัวเอง และอยากใช้วิธีการของตัวเองมากกว่า โดยได้รับการดูแล และตรวจสอบติดตาม โดยผู้จัดการที่ไม่แทรกแซงงานพนักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงใน Class
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ชได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีเทคนิคการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเองและมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชด้านต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือโค้ชชี่สร้างแนวความคิด และวิธีการที่เป็นของตัวเอง จูงใจให้โค้ชชิ่งพิชิดเป้าหมายได้ด้วยตัวเองโดยผ่านการโค้ช
เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการทดลองโค้ชกันเองใน Class ผ่านเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance Management)
       หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
       วงจรและวัฏจักรการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ
       Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
 Session II : ทักษะสำคัญของการโค้ชงาน (Coaching Skill)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Effective Questioning)
       การฟังเชิงรุกอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feed forward)
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Direct Communication)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       กิจกรรมI: การใช้คำถามเสริมพลัง
       กิจกรรม II: การใช้เทคนิคการฟังเชิงรุก
 Session III : การประยุกต์กระบวนการโค้ชชิ่งในวัฏจักร
       การโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       การโค้ชเพื่อการปฏิบัติงาน (Coaching on Job)
       การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       Workshop: การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง
       กรณีศึกษา : กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน
 Session IV : หลักการของผู้จัดการใจฐานะโค้ช
       หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี
       สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการจากโค้ช
       การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
       Workshop: สรุปแนวทางการโค้ชผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance Management) และทักษะสำคัญของการโค้ชงาน (Coaching Skill) ต่อด้วยการประยุกต์กระบวนการโค้ชชิ่งในวัฏจักร เจาะลึกเรื่องหลักการของผู้จัดการใจฐานะโค้ช ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชCoachingการฟังเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น