หลักสูตรฝึกอบรม การใช้คุณลักษณะด้านคุณค่ากับการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Softskill / การใช้คุณลักษณะด้านคุณค่ากับการทำงาน

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของบุคคล 8 แบบ ทำให้สามารถรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถติดต่อ สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม ลดข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล...เพราะทุกคนไม่เหมือนกัน การเข้าใจบุคคลที่ความแตกต่างกันย่อมทำให้การทำงานร่วมกันดีขึ้นทันที 

การจัดแบ่งบุคคลตามคุณค่า 8 แบบ ทำให้เห็นจุดเด่นและคุณค่าของบุคคลนั้นๆ ช่วยทำให้การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อตัวเองและผู้อื่น 
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของตัวเองจะช่วยทำให้ การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานร่วมกัน และเจรจาต่อรองที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เกิดประสิทธิผลมากขึ้น เพราะสามารถใช้คุณลักษณะของตัวเองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านคุณค่าของผู้อื่น ทำให้หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่ความคิด ความรู้สึกของกันและกันไปได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและควรดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของผู้อื่น และนำมาใช้ในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน การทำงานร่วมกัน ลดข้อขัดแย้งด้านความคิด ความรู้สึกไปได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยการใช้ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” เป็นหลักในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ ทำให้เกิดคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของบุคคล 8 แบบ
       สำรวจตัวเอง คุณเป็นคนแบบไหน! 
       หลักการทำงานของสมอง 4 ส่วน 
       การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ 
       ความจำเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการ (Need) 
       การจัดแบ่งบุคคลตามคุณค่า 8 แบบ 
       Workshop : การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะด้านคุณค่า 
การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
       ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ 
       กรอบความคิด (Mindset) การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
       หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี 
       หลักการบริหารความขัดแย้ง 
       คุณสมบัติของนักสื่อสารที่ดี 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร จูงใจด้วยตัวเอง 
การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีกับทีมงาน
       ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport) 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ (Listening) 
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Questioning) 
       ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้ทักษะกับเหตุการณ์ต่างๆ 
การประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม 
       องค์ประกอบหลักที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่าง 
       การทำงานร่วมกันกับบุคคลที่แตกต่างกัน 
       Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งอย่างเข้าใจ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างความสัมพันธ์การสื่อสารการติดต่อสื่อสาร