หลักสูตรฝึกอบรม การใช้คุณลักษณะด้านคุณค่ากับการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การใช้คุณลักษณะด้านคุณค่ากับการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ คุณลักษณะด้านคุณค่า ของบุคคล 8 แบบ ทำให้สามารถรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถติดต่อ สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม ลดข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล...เพราะทุกคนไม่เหมือนกัน การเข้าใจบุคคลที่ความแตกต่างกันย่อมทำให้การทำงานร่วมกันดีขึ้นทันที 

การจัดแบ่งบุคคลตามคุณค่า 8 แบบ ทำให้เห็นจุดเด่นและคุณค่าของบุคคลนั้นๆ ช่วยทำให้การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อตัวเองและผู้อื่น 
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของตัวเองจะช่วยทำให้ การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานร่วมกัน และเจรจาต่อรองที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เกิดประสิทธิผลมากขึ้น เพราะสามารถใช้คุณลักษณะของตัวเองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านคุณค่าของผู้อื่น ทำให้หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่ความคิด ความรู้สึกของกันและกันไปได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและควรดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของผู้อื่น และนำมาใช้ในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน การทำงานร่วมกัน ลดข้อขัดแย้งด้านความคิด ความรู้สึกไปได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยการใช้ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” เป็นหลักในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ ทำให้เกิดคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะด้านคุณค่า” ของบุคคล 8 แบบ
       สำรวจตัวเอง คุณเป็นคนแบบไหน!
       หลักการทำงานของสมอง 4 ส่วน
       การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       ความจำเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการ (Need)
       การจัดแบ่งบุคคลตามคุณค่า 8 แบบ
       Workshop : การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะด้านคุณค่า
การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
       ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       กรอบความคิด (Mindset) การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
       หลักการบริหารความขัดแย้ง
       คุณสมบัติของนักสื่อสารที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร จูงใจด้วยตัวเอง 
การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีกับทีมงาน
       ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ (Listening)
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Questioning)
       ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       Role Playing : การประยุกต์ใช้ทักษะกับเหตุการณ์ต่างๆ 
การประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม 
       องค์ประกอบหลักที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่าง 
       การทำงานร่วมกันกับบุคคลที่แตกต่างกัน 
       Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งอย่างเข้าใจ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างความสัมพันธ์การสื่อสารการติดต่อสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น