หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน
(Basic Microsoft office for working)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Hardskill / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น (Basic Microsoft office for working)

หลักสูตรสถาบันหมวด Hardskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปใช้งานในการทำงานและชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อให้สามารถ ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของโปรแกรม ในการทำงานมีโปรแกรม ที่นิยมใช้อยู่ 3 โปรแกรมหลักๆ คือ Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ซึ่งทั้ง 3 โปรแกรมนี้ได้รับ ความนิยมอย่างมาก สำหรับการจัดการงานเอกสาร การทำตารางหรือแบบฟอร์ม เก็บข้อมูลและการทำไฟล์ นำเสนองาน (Persentation)
ดังนั้นเพื่อให้ผู้อบรมสามารถต่อยอดความรู้ไปยังขั้นสูงได้จำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel เสียก่อน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเสนอผลงานได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ไปประยุกค์ใช้งานในการทำงานได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Microsoft Word เบื้องต้น
     • แนะนำคุณลักษณะของ Microsoft office
     • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
     • การทำงานกับเอกสาร
     • จัดรูปแบบเอกสาร
     • จัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ
     • สร้างตารางเก็บข้อมูล
     • แทรกรูปภาพ
     • การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
     • การใช้งาน SmartArt สำหรับทำผังองค์กร, ขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)
     • การทำงานกับกราฟ
     • การจัดพิมพ์เอกสาร
Microsoft Excel เบื้องต้น
     • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
     • การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ
     • การกรอกข้อมูลใน Work Sheet
     • การแก้ไขข้อมูล
     • การลบข้อมูล
     • การย้ายและคัดลอกข้อมูล
     • กรอกข้อมูลวันที่
     • กรอกข้อมูลตัวเลขโดยบังคับให้เป็นข้อความ
     • ปรับความกว้างของคอลัมน์
     • กรอกข้อมูลอัตโนมัติ
     • เรียกใช้ชุดลำดับข้อมูลขึ้นมาเอง
     • แทรกลอลัมน์ว่าง
     • แทรกแถวว่าง
     • กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข
     • ตีเส้นขอบตาราง
     • ระบายสีช่องเซล
     • สร้างสูตรสำหรับใช้คำนวณ
     • การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่างๆ
     • ตรึงแถวและคอลัมน์
     • แบ่งหน้ากระดาษ
     • กำหนดให้แถว คอลัมน์ ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำกันทุกๆหน้า
     • การสั่งพิมพ์
Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
     • ป้อนข้อความลงในสไลด์
     • แทรกสไลด์ใหม่
     • เลือกสไลด์ที่สร้างไว้
     • เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
     • เปลี่ยนมุมมองสไลด์
     • ลบสไลด์
     • เลือกวัตถุที่อยู่ในสไลด์
     • เคลื่อนย้ายวัตถุ
     • เปลี่ยนแบบตัวอักษร
     • เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
     • ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร
     • เปลี่ยนสีพื้นหลัง
     • กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง
     • ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์
     • วาดรูปเองลงสไลด์
     • การใส่เงาให้รูปภาพ
     • การจัดกลุ่มรูปวาดเป็นรูปเดียว
     • สร้างแผนภูมิ
     • จัดเรียงลำดับสไลด์
     • การซ่อนบางสไลด์ไม่ให้ฉาย
     • กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ
     • การสั่งพิมพ์

ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา
Workshop 1 : ทำแผ่นป้ายโฆษณาด้วย Microsoft word
Workshop 2 : คำนวณรายรับ รายจ่ายด้วย Microsoft Excel
Workshop 3 : การนำเสนอผลงานด้วย Microsoft Power point
Workshop 4 : จัดทำบัญชี ต้นทุน กำไร พร้อมสร้างกราฟและนำเสนอผลงาน ด้วย Microsoft Power point
 • ทุก Workshop แบ่งเป็น 5 กลุ่ม หลังเลิกเรียน ทีมได้คะแนนสูงสุดมีแรงวัลมอบให้
 • การตอบคำถามแต่ละคำตอบก็จะมีคะแนนให้เป็นของกลุ่มนั้นๆ เพื่อกระตุ้นการเรียน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 50%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม