หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น - หลักสูตร 2 วัน
(Basic Microsoft office for working)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น (Basic Microsoft office for working)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปใช้งานในการทำงานและชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อให้สามารถ ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของโปรแกรม ในการทำงานมีโปรแกรม ที่นิยมใช้อยู่ 3 โปรแกรมหลักๆ คือ Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ซึ่งทั้ง 3 โปรแกรมนี้ได้รับ ความนิยมอย่างมาก สำหรับการจัดการงานเอกสาร การทำตารางหรือแบบฟอร์ม เก็บข้อมูลและการทำไฟล์ นำเสนองาน (Persentation)
ดังนั้นเพื่อให้ผู้อบรมสามารถต่อยอดความรู้ไปยังขั้นสูงได้จำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ Email Outlook เสียก่อน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint และ Email Outlook
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเสนอผลงานได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Email Outlook ไปประยุกค์ใช้งานในการทำงานได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

Microsoft Word เบื้องต้น
      อบรม สัมมนา แนะนำคุณลักษณะของ Microsoft office
      อบรม สัมมนา ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
      อบรม สัมมนา การทำงานกับเอกสาร
      อบรม สัมมนา จัดรูปแบบเอกสาร
      อบรม สัมมนา จัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ
      อบรม สัมมนา สร้างตารางเก็บข้อมูล
      อบรม สัมมนา แทรกรูปภาพ
      อบรม สัมมนา การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
      อบรม สัมมนา การใช้งาน SmartArt สำหรับทำผังองค์กร, ขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)
      อบรม สัมมนา การทำงานกับกราฟ
      อบรม สัมมนา การจัดพิมพ์เอกสาร
Microsoft Excel เบื้องต้น
      อบรม สัมมนา ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
      อบรม สัมมนา การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ
      อบรม สัมมนา การกรอกข้อมูลใน Work Sheet
      อบรม สัมมนา การแก้ไขข้อมูล
      อบรม สัมมนา การลบข้อมูล
      อบรม สัมมนา การย้ายและคัดลอกข้อมูล
      อบรม สัมมนา กรอกข้อมูลวันที่
      อบรม สัมมนา กรอกข้อมูลตัวเลขโดยบังคับให้เป็นข้อความ
      อบรม สัมมนา ปรับความกว้างของคอลัมน์
      อบรม สัมมนา กรอกข้อมูลอัตโนมัติ
      อบรม สัมมนา เรียกใช้ชุดลำดับข้อมูลขึ้นมาเอง
      อบรม สัมมนา แทรกลอลัมน์ว่าง
      อบรม สัมมนา แทรกแถวว่าง
      อบรม สัมมนา กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข
      อบรม สัมมนา ตีเส้นขอบตาราง
      อบรม สัมมนา ระบายสีช่องเซล
      อบรม สัมมนา สร้างสูตรสำหรับใช้คำนวณ
      อบรม สัมมนา การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่างๆ
      อบรม สัมมนา ตรึงแถวและคอลัมน์
      อบรม สัมมนา แบ่งหน้ากระดาษ
      อบรม สัมมนา กำหนดให้แถว คอลัมน์ ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำกันทุกๆหน้า
      อบรม สัมมนา การสั่งพิมพ์
Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
      อบรม สัมมนา ป้อนข้อความลงในสไลด์
      อบรม สัมมนา แทรกสไลด์ใหม่
      อบรม สัมมนา เลือกสไลด์ที่สร้างไว้
      อบรม สัมมนา เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนมุมมองสไลด์
      อบรม สัมมนา ลบสไลด์
      อบรม สัมมนา เลือกวัตถุที่อยู่ในสไลด์
      อบรม สัมมนา เคลื่อนย้ายวัตถุ
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนแบบตัวอักษร
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
      อบรม สัมมนา ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนสีพื้นหลัง
      อบรม สัมมนา กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง
      อบรม สัมมนา ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์
      อบรม สัมมนา วาดรูปเองลงสไลด์
      อบรม สัมมนา การใส่เงาให้รูปภาพ
      อบรม สัมมนา การจัดกลุ่มรูปวาดเป็นรูปเดียว
      อบรม สัมมนา สร้างแผนภูมิ
      อบรม สัมมนา จัดเรียงลำดับสไลด์
      อบรม สัมมนา การซ่อนบางสไลด์ไม่ให้ฉาย
      อบรม สัมมนา กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ
      อบรม สัมมนา การสั่งพิมพ์
Microsoft Outlook เบื้องต้น
  Module 1: การปรับแต่ง Microsoft Outlook (Customizing Outlook)
      อบรม สัมมนา การตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรม outlook 2016
      อบรม สัมมนา การตั้งเมนูลัดเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว (Quick Steps menu)
      อบรม สัมมนา การจัดการกับโฟลเดอร์และแถบนำทาง (The Folder pane and Navigation bar)
  Module 2: การจัดการกับอีเมล์ (Customizing message)
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนมุมมองในการอ่านอีเมล์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (Message appearance)
      อบรม สัมมนา การสร้างลายเซ็นต์สำหรับแนบท้ายอีเมล์แบบต่าง ๆ (Signatures)
      อบรม สัมมนา การตั้งค่าเมื่อไม่ได้อยู่ที่ทำงาน (Out-of-office messages)
  Module 3: การ Organize และ Manage Inbox
      อบรม สัมมนา การตั้งกฏเกณฑ์ (Setting rules) สำหรับกรองอีเมล์ จัดกลุ่ม แยกโฟลเดอร์ได้ตามต้องการ
      อบรม สัมมนา การจัดการกับกล่องจดหมายเช่น การสร้างโฟลเดอร์ย่อย การจัดกลุ่มตามความสำคัญ เป็นต้น
      อบรม สัมมนา การค้นหา E-Mail ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะค้นหาโดยใช้ From, Subject, Received Date หรือ Sent Date
      อบรม สัมมนา การบริหารและจัดเก็บ Address Book ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
      อบรม สัมมนา การตรวจดูขนาดของ Mailbox ว่าจะเต็มหรือยัง
      อบรม สัมมนา การสร้างระบบ Backup E-Mail เพื่อเก็บอีเมล์ที่เก่าไว้แยกต่างหาก
      อบรม สัมมนา การตั้งเวลา Backup E-Mail ให้ทำงานตามวันที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
      อบรม สัมมนา การค้นหาและ Restore E-mail ที่ได้ Backup ไว้กลับคืนมา
      อบรม สัมมนา การ Export E-Mail และ Address Book เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานที่บ้านหรือ PC เครื่องอื่น
  Module 4: Advanced Feature สำหรับการส่งและรับอีเมล์
      อบรม สัมมนา การตั้งเวลาส่งอีเมล์ไว้ล่วงหน้า
      อบรม สัมมนา การซ่อนรายชื่ออีเมล์ ผู้อื่น เพื่อให้ผู้รับไม่ทราบว่าส่งหาใครบ้าง
      อบรม สัมมนา การยกเลิกอีเมล์ที่ส่งไปแล้ว
      อบรม สัมมนา การดึงอีเมล์ที่ส่งไปแล้วกลับคืนมา
      อบรม สัมมนา การส่งไฟล์ Word / Excel แนบไปทางอีเมล์เพื่อให้ผู้อื่นสามารถอ่านได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาก่อน
      อบรม สัมมนา การกำหนดเสียงเตือนให้แตกต่างกันได้เมื่อมีอีเมล์เข้ามา
      อบรม สัมมนา การสร้างตัวแจ้งเตือน Reminder สำหรับเตื่อนอีเมล์บางอย่างที่เราต้องการ
      อบรม สัมมนา Module 5: เทคนิคการจัดการอีเมล์เพิ่มเติม
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสั่งพิมพ์เฉพาะเนื้อหาของจดหมายเท่านั้น
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ zip ไฟล์เพื่อนแนบไปทางอีเมล์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการลบหรือย้าย Attachment ออกจาก E-mail เป็นการช่วยลดขนาดของ Outlook ไฟล์ให้เล็กลง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ Outlook รับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการส่งข้อมูลแบบ ได้แบบอัตโนมัติ คล้ายกับการรับข่าวแบบ SMS บนมือถือ
  Module 5: การใช้งานปฎิทิน (Calendar)
      อบรม สัมมนา การตั้งค่า Calendar พื้นฐานที่สำคัญ
      อบรม สัมมนา การเพิ่มกิจกรรมหรือประชุมลง Calendar
      อบรม สัมมนา การแชร์ Calendar ให้ผู้อื่นใช้งานร่วมด้วย
      อบรม สัมมนา การกำหนดให้ Calendar แสดงสีอัตโนมัติ เพื่อแยกข้อมูลให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่ป้อนข้อมูลไว้ใน Calendar ไว้เป็นจำนวนมาก
      อบรม สัมมนา การสร้างวันหยุดขององค์กร เพื่อให้ผู้อื่นสามารถ Add วันหยุดเข้าไปแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมาพิมพ์วันหยุดใน Calendar เอง
      อบรม สัมมนา การให้ Calendar แสดงเฉพาะ Appointment ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือแสดงเฉพาะ Calendar ของเดือนนี้เท่านั้น
      อบรม สัมมนา การแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการให้ปรากฏเท่านั้น เช่น ให้แสดงเฉพาะวันที่ Meeting เท่านั้น หรือวันที่นัดลูกค้าเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Workshop 1 : ทำแผ่นป้ายโฆษณาด้วย Microsoft word
      อบรม สัมมนา Workshop 2 : คำนวณรายรับ รายจ่ายด้วย Microsoft Excel
      อบรม สัมมนา Workshop 3 : การนำเสนอผลงานด้วย Microsoft Power point 
      อบรม สัมมนา Workshop 4 : จัดทำบัญชี ต้นทุน กำไร พร้อมสร้างกราฟและนำเสนอผลงาน ด้วย Microsoft Power point
      อบรม สัมมนา Workshop 5 : การจัดการ Email
 ทุก Workshop แบ่งเป็น 5 กลุ่ม หลังเลิกเรียน ทีมได้คะแนนสูงสุดมีแรงวัลมอบให้การตอบคำถามแต่ละคำตอบก็จะมีคะแนนให้เป็นของกลุ่มนั้นๆ เพื่อกระตุ้นการเรียน

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยาย 50%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม