หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งาน Microsoft Excel 2016 Advance - หลักสูตร 2 วัน
(Microsoft Excel 2016 Advance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งาน Microsoft Excel 2016 Advance (Microsoft Excel 2016 Advance)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในงานที่ต้องใช้สูตรในการคำนวณ และฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ให้ใช้หลากหลาย ดังนั้นผู้ที่จะเริ่มใช้ควรศึกา ส่วนประกอบ โปรแกรม Excel การใช้แถบ เครื่องมือ และคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นการเรียนรู้ วิธี การใช้ Excel เบื้องต้น วิธีการใช้สูตร Excel และอื่นๆ ก่อนที่จะเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าใจถึงการใช้สูตรและฟังก์ชั่นบน Excel ในระดับที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013/2016 ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้โปรแกรม Excel สามารถทำงานได้อย่างรวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้มีแนวความคิดในการวิเคราะห์และการจัดการกับข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การคำนวณใน Microsoft Excel
      อบรม สัมมนา สูตรคำนวณพื้นฐาน ได้แก่ SUM,AVERAGE,MIN,MAX,COUNTA,BAHTEXT,LARGE,SMALL
      อบรม สัมมนา  สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY,YEAR,MONTH,DAY,DATEDIF,DATE
      อบรม สัมมนา  สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น IF,SUMIF(),VLOOKUP(),DATEDIF(),INDEX()
      อบรม สัมมนา  กรณีศึกษา การประยุกต์คำนวณ หาวันครบกำหนด อายุงาน คำนวณค่าด้วย IF และฟังก์ชั่น INDEX
การทำงานกับข้อมูล ที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จำนวนมากๆ ให้ง่ายขึ้น
         - การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter
         - การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ
      อบรม สัมมนา Top 10 กำหนดการกรองข้อมูล 10 รายการสูงสุด/ต่ำสุด
      อบรม สัมมนา การทำสรุปผลข้อมูลด้วย (Subtotal)
      อบรม สัมมนา การสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือค่าสถิติตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
      อบรม สัมมนา การตรวจความถูกต้องของข้อมูลด้วย Data Validation
      อบรม สัมมนา การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting
Pivot Table & Pivot Chart
      อบรม สัมมนา Pivot Table กับการสรุปข้อมูล
      อบรม สัมมนา การสร้างและการแก้ไข Pivot Table o การอ่านคำจาก Pivot Table
      อบรม สัมมนา Pivot Chart Report
      อบรม สัมมนา การสร้าง Chart ในรูปแบบต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data)
      อบรม สัมมนา การดูแนวโน้มของข้อมูลโดยการสร้าง Trend (Create a Trend line)
      อบรม สัมมนา การสร้างสถานการณ์ (Create Scenarios)
Collaboration with Others การทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Excel โดยเปิด File Excel พร้อมกันได้มากกว่า 1 คนแล้วทำงานพร้อมๆกันได้
      อบรม สัมมนา การแชร์ Workbook (Share a Workbook)
      อบรม สัมมนา การติดตามการแก้ไขว่าใครทำการแก้ไข Cell ใด ด้วย Track Change
      อบรม สัมมนา การป้องกัน File (Protect Files)
การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets) สำหรับการทำงานกับสูตรที่มีการเชื่อมโยงกันซับซ้อน เราต้องการตรวจสอบ ติดตามการเชื่อมโยงเพื่อรู้ที่มาและผลกระทบของสูตรคำนวณได้
      อบรม สัมมนา การติดตามว่าเซลนี้ ไปเกี่ยวข้องกับเซลใด (Trace Cell Precedents)
      อบรม สัมมนา การติดตามว่าเซลนี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Cell Dependents)
      อบรม สัมมนา การดูข้อผิดพลาดของสูตรการคำนวณ (Locate Errors in Formulas)
      อบรม สัมมนา การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas)
      อบรม สัมมนา การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch and Evaluate Formulas)
การทำงานกับแฟ้มงานหลายๆ File (Working with Multiple Workbooks)
      อบรม สัมมนา การสร้าง Workspace
      อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน (Consolidate Data)
      อบรม สัมมนา การเชื่อมโยมเซลจาก Workbook อื่น (Link Cells in Different Workbooks)
      อบรม สัมมนา การแก้ไขลิงค์ (Edit Links)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เคยใช้งาน Microsoft Excel มาแล้ว แต่ต้องการใช้สูตรต่างๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ช่วยคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผู้ที่ต้องการการทำงานกับข้อมูล ทำ Pivot Table เพื่อนำไปใช้งาน
ผู้ที่ต้องการรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น เร็วยิ่งขึ้น

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Excel มาก่อน แต่มีความต้องการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel ต้องการสรุปผลข้อมูล วิเคราะห์ สร้างกราฟสรุปผลจากข้อมูลที่มีอยู่
เป็นผู้ที่ต้องการทำการป้องกัน ดูแลการรักษาความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันของทีม ด้วย Microsoft Excel
จัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Excel ได้ เช่น การตีตาราง จัดตัวอักษร เป็นต้น

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การบรรยาย 40%
Workshop 60%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม