หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งาน Microsoft Excel Advance - หลักสูตร 1 วัน
(Microsoft Excel Advance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งาน Microsoft Excel Advance (Microsoft Excel Advance)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
     งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่างๆ มีความสลับซับซ้อน มีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของงาน ขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

     หลักสูตรนี้ ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ขั้นการทำงานต่างๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสารงาน เพื่อการทำงานที่สะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยเน้น การทำ Workshop ประกอบ เน้นการทำงานจริง ในระดับขั้นสูง หรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้วย Microsoft Excel ได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
     หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าใจถึงการใช้สูตรและฟังก์ชั่นบน Excel ในระดับที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 – 2016 ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้โปรแกรม Excel สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้มีแนวความคิดในการวิเคราะห์ และการจัดการเก็บข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การคำนวณใน Microsoft Excel o สูตรคำนวณพื้นฐาน ได้แก่ SUM,AVERAGE,MIN,MAX,COUNTA,BAHTEXT,LARGE,SMALL
      อบรม สัมมนา Lสูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY,YEAR,MONTH,DAY,DATEDIF,DATE o ศสูตรการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น IF,SUMIF(),VLOOKUP(),DATEDIF(),INDEX()
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา การประยุกต์คำนวณ หาวันครบกำหนด อายุงาน คำนวณค่าด้วย IF และ ฟังก์ชั่น INDEX
การทำงานกับข้อมูล ที่ช่วยในการจัดการเก็บข้อมูล จำนวนมากๆ ให้ง่ายขึ้น
      อบรม สัมมนา การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter
          - การกำหนดเงื่อนไขต่าง
          - Top 10 กำหนดการกรองข้อมูล 10 รายการสูงสุด/ต่ำสุด
      อบรม สัมมนา การทำสรุปผลข้อมูลด้วย (Subtotal)
      อบรม สัมมนา การสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือค่าสถิติตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
      อบรม สัมมนา การตรวจความถูกต้องของข้อมูลด้วย Data Validation
      อบรม สัมมนา การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting
Pivot Table & Pivot Chart o Pivot Table กับการสรุปข้อมูล
      อบรม สัมมนา การสร้างและการแก้ไข Pivot Table o การอ่านคำจาก Pivot Table o Pivot Chart Report
      อบรม สัมมนา การสร้าง Chart ในรูปแบบต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data)
      อบรม สัมมนา การดูแนวโน้มของข้อมูลโดยการสร้าง Trend (Create a Trend line)
      อบรม สัมมนา การสร้างสถานการณ์ (Create Scenarios)
Collaboration with Others การทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Excel โดยเปิด File Excel พร้อมกันได้มากกว่า 1 คน แล้วทำงานพร้อมๆ กันได้
      อบรม สัมมนา การแชร์ Workbook (Share a Workbook)
      อบรม สัมมนา การติดตามการแก้ไขว่าใครทำการแก้ไข Cell ใด ด้วย Track Change
      อบรม สัมมนา การป้องกัน File (Protect Files)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เคยใช้งาน Microsoft Excel มาแล้ว แต่ต้องการใช้สูตรต่างๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ช่วยคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผู้ที่ต้องการทำงานกับข้อมูล ทำ Pivot Table เพื่อนำไปใช้งาน
ผู้ที่ต้องการรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น เร็วยิ่งขึ้น

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Excel มาก่อน แต่มีความต้องการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel ต้องการสรุปผลข้อมูล วิเคราะห์ สร้างกราฟสรุปผลจากข้อมูลที่มีอยู่
เป็นผู้ที่ต้องการทำการป้องกัน ดูแลการรักษาความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันของทีม ด้วย Microsoft Excel
จัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Excel ได้ เช่น การตีตาราง จัดตัวอักษร เป็นต้น

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การบรรยาย 40%
Workshop 60%

ประโยชน์ที่จะได้รับ
สร้างตารางทำงาน จัดตารางสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ
สร้างเอกสารที่ต้องมีการคำนวณ เชื่อมโยงสูตร (สามารถเชื่อมโยงไฟล์เดียวกัน ข้ามไฟล์ หรือข้ามเครื่องก็ได้)
งานจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำนวนข้อมูลไม่เกิน 1 ล้านแถว (ในทางปฏิบัติ แนะนำว่าไม่เกิน หลักแสน จะทำงานได้คล่องตัว)
สร้างรายงานสรุปผลในมุมมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปข้อมูลสินค้า สรุปงบดุล สรุปแผนการผลิต สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน เป็นต้น
สร้างกราฟ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม จุด ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม