หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งาน Microsoft Excel Medium - หลักสูตร 1 วัน
(Microsoft Excel Medium)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้งาน Microsoft Excel Medium (Microsoft Excel Medium)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  งานในองค์กรสำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่างๆ มีความสลับซับซ้อน มีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
  หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ใน งานระดับองค์กรเพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำ Workshop ประกอบเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นกลางหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้วย Microsoft Excel ได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าใจถึงการใช้สูตรและฟังกชั่นบน Excel ในระดับที่ซับซ้อนได้มาก ยิ่งขึ่น อีกทั้งจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ่น เพื่อให้โปรแกรม Excel สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้มีแนวความคิด ในการวิเคราะห์ และการจัดการเก็บ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา การคำนวณใน Microsoft Excel
   - ฟังก์ชั่นสูตรต่างๆ ได้แก่ SUM, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGE, MIN, MAX, COUNTA, BAHTEXT, LARGE, SMALL
   - สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE, NETWORKDAYS, WORKDAYS
   - สูตรการจัดการข้อมูล ได้แก่ LEN, TRIM, LEFT, MID, RIGHT, FIND, SEARCH SUBSTITUTE, REPLACE, TEXT
   - สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น IF,SUMIF(),VLOOKUP(),DATEDIF(),INDEX()
   - กรณีศึกษา การประยุกต์คำนวณ หาวันครบกำหนด อายุงาน คำนวณค่าด้วย IF และ ฟังกชั์ชั่นINDEX
อบรม สัมมนา การทำงานกับข้อมูล ที่ช่วยในการจัดการเก็บข้อมูล จำนวนมากๆ ให้ง่ายขึ้น
   - การใช้ Slicer แทน การกรองข้อมูลด้วย Filter
   - การทำสรุปผลข้อมูลด้วย (Subtotal)
   - การสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือค่าสถิติตามกลุ่มที่ต้องการ
   - การตรวจความถูกต้องของข้อมูลด้วย Data Validation
   - การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting
อบรม สัมมนา Pivot Table & Pivot Chart
   - Pivot Table กับการสรุปผลข้อมูลพื้นฐาน
   - การสร้างและการแก้ไข Pivot Table ให้ได้ดั่งใจ
   - การอ่านค่าจาก Pivot Table
   - Pivot Chart Report
   - Pivot Chart Graph
   - การสร้าง Chart ในรูปแบบต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เคยใช้งาน Microsoft Excel มาแล้วแต่ต้องทำการใช้สูตรต่างๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ่น ช่วยคำนวณเพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผู้ที่ต้องการทำงานกับข้อมูล ทาง Pivot Table เพื่อนำไปใช้งาน
ผู้ที่ต้องการรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น เร็วยิ่งขึ่น

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
ผมีพื้นฐานการใช้ Microsoft Excel มาก่อน แต่มีความต้องการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel ต้องการ สรุปผลข้อมูล วิเคราะห์สร้างกราฟสรุปผลจากข้อมูลที่มีอยู่
เป็นผู้ที่ต้องการทำการป้องกันดูแลการรักษาความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันของทีม ด้วย Microsoft Excel
จัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Excel ได้เช่น การตีตาราง จัดตัวอักษร เป็นต้น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม