หลักสูตรฝึกอบรม การใช้ชีวิตและการทำงานอย่างสมดุลและมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน

(Work Life Balance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การใช้ชีวิตและการทำงานอย่างสมดุลและมีความสุข

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การทำงานถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เคยสังเกตหรือไม่ว่าคนเรากลับเบื่อหน่ายกับการทำงานแม้ว่างานนั้น จะสร้างรายได้เป็นผลตอบแทนกลับมา “วันนี้ผมขอลานะครับหัวหน้า” “วันนี้เข้าสายนะครับ” เป็นประโยคที่หัวหน้าหลายท่านต้องพบเจอจากบรรดาพนักงานใต้บังคับบัญชา หรืออาจเป็นปัญหาเหล่านี้ งานเยอะ หัวหน้างานไม่ดี สังคมในที่ทำงานไม่ดี เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ งานไม่ถนัด ซึ่งหากปล่อยปัญหาเหล่านี้ไว้อาจส่งผลให้พนักงานเหล่านั้นนตัดสินใจลาออกในที่สุด จะเป็นการกระทบกับประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมาก เพราะกว่าองค์กรจะได้พนักงานคนใหม่ที่มีประสบการณ์เพียงพอกับคนเดิมก็ใช้เวลาในหาสรรหาไม่น้อย 
   หากจะดีไหมถ้าวันนี้เราสามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้รู้สึกสนุก กระตืนรือร้น และมีความสุขทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลกัน โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการบริหารเวลา การวางแผน และทัศนคติเชิงบวก ในหลักสูตรการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างสมดุลและมีความสุข เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รู้สึกถึงการปรับตัวและวางแผนการใช้ชีวิตให้เหมาะ กับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม และใช้เวลาในแต่ละวันในคุ้มค่า 
   การใช้ชีวิตและการทำงานที่สมดุล จะส่งเสริมพลังให้แก่การพนักงาน ทีมงาน และองค์กรมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น การทำงานเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น มีความคล่องตัวในกิจกรรมของแต่ละวันมากขึ้น เพียงแค่รู้จักความสมดุล ชีวิตและองค์กรก็เติบโตได้อย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของเวลากับการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างสมดุล มีความสุข
2. พัฒนาและสร้างทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิตและการทำงานให้ผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน
3. ให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวางแผน การบริหารเวลา เพื่อการดำรงชีวิตและการทำงานในองค์กรอย่างสมดุล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Do you know the time? 
เรียนรู้ความสำคัญของเวลากับการทำงานและการดำเนินชีวิต 
เรียนรู้แนวคิดและความสำคัญของการบริหารเวลา 
สำรวจการบริหารเวลาของตนเองและหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา 
กิจกรรม 
       What time is gone? พิจารณาการใช้เวลาของตัวเองในปัจจุบัน 
ช่วงที่ 2 Goal To Time 
การบริหารเวลาการทำงานกับการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกัน ด้วยหลักการวงล้อชีวิต Wheel of Life 
หลักการจัดสรรเวลาและการบริหารเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับการทำงาน ด้วยหลักการ 888 
เรียนรู้เครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายและการบริหารเวลาให้ได้ตามเป้าหมาย ด้วยหลักการวงล้อชีวิต SMART Goal Setting 
กิจกรรม 
       Wheel of Life Tool ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และบริหารเวลาเพื่อความดุลยภาพ
       Goal to Time Achievement กำหนดเป้าหมายของการบริหารเวลาในการทำงานกับการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกัน 
ช่วงที่ 3 Priority You Work 
เรียนรู้เทคนิคการลำดับความสำคัญของงาน Time Management Matrix 
เรียนรู้เครื่องมือการวางแผนงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ด้วยหลักการ PDCA 
กิจกรรม 
       My Planer ฝึกฝนการวางแผนการลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
ช่วงที่ 4 Proactive 
เทคนิคการประสบความสำเร็จในการบริหารเวลา ด้วยหลักการ Pareto 
หลักการเชิงรุกเพื่อผลิตผลงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและแผนการบริหารเวลา 
การกำจัดอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จในการทำงาน 
กิจกรรม 
       5 Plan วางแผนการทำงาน 5 ระดับ 
การถามตอบปัญหา 
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 Lecture 20%
Discussion 20%
Workshop / Case Study / Planning 60%

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
       Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
       Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
       Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง 
       Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
   Action & Adventure Life Base Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการนำกิจกรรมเข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการ ภายใต้แนวคิด “การผจญภัยในจิตใต้สำนึกของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด เปิดรับทัศนคติเชิงบวก และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วยความสนุกและผ่อนคลาย ผ่านกระบวนการการทำกิจกรรม แบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมสมอง และวิเคราะห์กรณีศึกษา


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เจ้าหน้าที่
พนักงาน 
หัวหน้างาน 
ผู้สนใจการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : time managementการบริหารเวลาPDCA

แสดงความคิดเห็น