Advance Course การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Softskill / การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสารสร้างสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายกับทุกๆสิ่งที่มี ความเกี่ยวข้อง กับบุคคลอื่นเพราะหากการสื่อสารไม่มีคุณภาพ ขาดซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ เพราะการสื่อสารเกี่ยวข้องกับลักษณะงานหลายๆประเภทที่สำคัญเช่น...
       การนำเสนอ การขาย การโน้มน้าว
       การเจรจาต่อรอง การประสานงาน การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
       การมอบหมายงาน การขอความช่วยเหลือ การสอนงาน
       การจูงใจ การให้กำลังใจ การกระตุ้น
       การรับฟัง การให้ข้อมูลป้อนกลับ การให้คำปรึกษา (เป็นต้น)
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP (Neuro Linguistic Programming) ช่วยทำให้เข้าใจการรับรู้ของตัวเองและผู้อื่น สามารถสื่อสารการเข้าถึง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่มีด้วยเทคนิค Rapport ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกันได้อย่างแท้จริง ทำให้เกิดการสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิผล ได้อย่างชำนาญแล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากเช่น...
       การลดความขัดแย้งในการสื่อสารไปได้
       การนำเสนอที่ทรงพลังและเพิ่มยอดขาย
       การเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์แบบ WIN : WIN
       การโน้มน้าวแรงจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตามแนวความคิดได้
       การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างประทับใจ
       การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือ เกินความคาดหวัง (เป็นต้น)

สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับจากการฝึกอบรม
ความมั่นใจในตัวเองเรื่องการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
เทคนิคปรับปรุงตัวเองในการสื่อสารด้วย Style ของตัวเอง
การสื่อสารอย่างใส่ใจและความยินยอมจากผู้อื่น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
การเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ความสนุกสนานกับบทบาทนักสื่อสารที่มีคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       คุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี ?
       แนวความคิดด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร?
       อุปสรรคของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์คือเรื่องอะไร?
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีคือเรื่องอะไร?
       Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดีและเทคนิค
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP
       ความหมายของ NLP
       หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP
       เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้
       หัวใจสำคัญของการใช้ NLP กับตัวเอง
       กิจกรรม :เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
       การประสานความร่วมมือ (Coordination)
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
       การบริหารความขัดแย้งเชิงบวก (Conflict Man agent)
       การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counseling )
       Role Playing : การประยุกต์ใช้ด้วยหลักการ NLP
 การสร้างแนวความคิดการสื่อสารสร้างสัมพันธ์แนวใหม่
       การดำเนินชีวิตกับบุคคลใกล้ชิด
       การเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน
       การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างมั่นใจ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ?การสื่อสารการนำเสนอการขายNLP

แสดงความคิดเห็น