หลักสูตรฝึกอบรม การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายกับทุกๆสิ่งที่มี ความเกี่ยวข้อง กับบุคคลอื่นเพราะหากการสื่อสารไม่มีคุณภาพ ขาดซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ เพราะการสื่อสารเกี่ยวข้องกับลักษณะงานหลายๆประเภทที่สำคัญเช่น
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ การขาย การโน้มน้าว
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง การประสานงาน การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงาน การขอความช่วยเหลือ การสอนงาน
      อบรม สัมมนา การจูงใจ การให้กำลังใจ การกระตุ้น
      อบรม สัมมนา การรับฟัง การให้ข้อมูลป้อนกลับ การให้คำปรึกษา (เป็นต้น)
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP (Neuro Linguistic Programming) ช่วยทำให้เข้าใจการรับรู้ของตัวเองและผู้อื่น สามารถสื่อสารการเข้าถึง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่มีด้วยเทคนิค Rapport ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกันได้อย่างแท้จริง ทำให้เกิดการสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิผล ได้อย่างชำนาญแล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากเช่น
      อบรม สัมมนา การลดความขัดแย้งในการสื่อสารไปได้
      อบรม สัมมนา การนำเสนอที่ทรงพลังและเพิ่มยอดขาย
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์แบบ WIN : WIN
      อบรม สัมมนา การโน้มน้าวแรงจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตามแนวความคิดได้
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างประทับใจ
      อบรม สัมมนา การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือ เกินความคาดหวัง (เป็นต้น)

สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับจากการฝึกอบรม
ความมั่นใจในตัวเองเรื่องการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
เทคนิคปรับปรุงตัวเองในการสื่อสารด้วย Style ของตัวเอง 
การสื่อสารอย่างใส่ใจและความยินยอมจากผู้อื่น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ 
การเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ความสนุกสนานกับบทบาทนักสื่อสารที่มีคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา คุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี?
      อบรม สัมมนา แนวความคิดด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร?
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์คือเรื่องอะไร?
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีคือเรื่องอะไร?
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดีและเทคนิค

การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP
      อบรม สัมมนา ความหมายของ NLP
      อบรม สัมมนา หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP 
      อบรม สัมมนา เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการใช้ NLP กับตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ 
การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
      อบรม สัมมนา การประสานความร่วมมือ (Coordination)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
      อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งเชิงบวก (Conflict Man agent)
      อบรม สัมมนา การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counseling)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การประยุกต์ใช้ด้วยหลักการ NLP

การสร้างแนวความคิดการสื่อสารสร้างสัมพันธ์แนวใหม่
      อบรม สัมมนา การดำเนินชีวิตกับบุคคลใกล้ชิด
      อบรม สัมมนา การเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน
      อบรม สัมมนา การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างมั่นใจ

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารสร้างสัมพันธ์NLP

แสดงความคิดเห็น