หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด - หลักสูตร 1 วัน
(7 QC TOOLS Application)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC TOOLS Application)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในการทำงานทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายไหน แผนกใดก็ตาม มีทั้งงานที่สมบูรณ์แบบไม่เกิดปัญหาใด ๆ และงานที่เกิดปัญหาในระหว่างการทำงานอยู่เสมอ ปัญหาใดที่เกิดขึ้นแล้ว และถูกแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ปัญหานั้นก็จะไม่กลับมาอีก แต่หากปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไข ก็มักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อเกิดโอกาสที่เหมาะสม
ดังนั้นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากร ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนขององค์กรก็ตาม คือการมีทักษะในการทำงาน ซึ่งในหลายบริษัทชั้นนำได้กำหนดความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของทักษะที่บุคลากรทุกคนต้องทราบ และสามารถใช้งานได้อยู่สามอย่างนั่นคือ การแก้ปัญหาด้วยการใช้ Basic 7 QC Tools, การทำ PDCA, และ 5ส ซึ่งหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงการใช้ Basic 7 QC Tools ในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์
1. ทำความเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการแก้ปัญหาให้ถึงรากของปัญหา
2. เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอนในการนำเอา Basic 7 QC Tools มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Module 1: พื้นฐานของการแก้ปัญหาด้วย QC Tools
     อบรม สัมมนา a. ประวัติของการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ และทำไมต้องเป็น QC Tools
     อบรม สัมมนา b. PDCA และ PDSA หลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
     อบรม สัมมนา c. หลักการของการแก้ปัญหาด้วย QC Tools ทั้ง 7 ชนิด
        - การศึกษาผลลัพธ์ของการผลิตด้วย Histogram
        - การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนออกจากสเปคของการผลิตด้วย Control Chart
        - การหาจุดที่ทำให้เกิดปัญหาด้วย Cause and Effect Diagram หรือแผนผังก้างปลา
        - การคัดเลือกปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขด้วยการใช้ Pareto Diagram
        - การเก็บข้อมูลด้วย Check Sheet
        - การหาความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลลัพธ์ด้วย Scatter Diagram
        - การทำรายงานด้วยเทคนิคการใช้ Graph ประเภทต่าง ๆ
Module 2: การนำเอา Tools ทั้ง 7 มาแก้ปัญหา
     อบรม สัมมนา a. ตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของการนำเอา 7 QC Tools มาแก้ปัญหา
     อบรม สัมมนา b. Workshop การใช้ 7 QC Tools
     อบรม สัมมนา c. QC Tools อื่น ๆ ที่จำเป็นและควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop ทำ Test ของ Tool ต่าง ๆ ที่ช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ สลับกับการบรรยาย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้คนในหลายรูปแบบและหลายระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหลาย ๆ องค์กร การฝึกอบรมจึงเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม