หลักสูตรฝึกอบรม การใช้ Excel อย่างง่าย เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้ Excel อย่างง่าย เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันที่การทำงานจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้พนักงานเกิดความเครียดในการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลา การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะ การใช้ Office Tools ต่างๆ จะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันความต้องการได้ดียิ่งขึ้น
ปัจจัยสำคัญของการทำงานที่รวดเร็วอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่การค้นหาเครื่องมือที่ดีต่อการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความเข้าใจในการใช้ เครื่องมือนั้น เพื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานด้วย
เทคนิคการใช้งาน Excel ที่มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญ ดังนี้
      อบรม สัมมนา เป้าหมายของงานที่ต้องการนำ Excel มาใช้ คืออะไร
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของ Excel ที่ตอบโจทย์นี้คืออะไร?
      อบรม สัมมนา การใช้ Excel เลือกเนื้อหา/ข้อมูล ที่ต้องการนำเสนอ ตรงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
      อบรม สัมมนา การเลือก Function ใช้การแสดงผลด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจคุณลักษณะ และ การใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Excel ไปปรับใช้กับการทำงาน ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาและฝึกฝนทักษะในการใช้ Excel กับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักการใช้งาน Microsoft Excel
      อบรม สัมมนา สนุกกับคำสำคัญ สร้างการเรียนรู้ ในการใช้เครื่องมือช่วยทำงาน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของผู้ทำงานโดยใช้ Excel ได้อย่างประสบความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของโปรแกรม Excel
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของ Excel
      อบรม สัมมนา Workshop 1 กำหนดงานที่ต้องการทำ Excel ไปใช้
การใช้งาน Microsoft Excel ตามเมนูสำหรับงานพื้นฐานต่างๆ
      อบรม สัมมนา ส่วนประกอบ โปรแกรม , เมนู และ แถบ เครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง
      อบรม สัมมนา จัดรูปแบบ Format Cell ปรับแต่งตัวเลข ข้อความ ตัวอักษร และ Cell แบบใช้ Styles สำเร็จรูปหรือจัดรูปแบบเองตามความต้องการ
      อบรม สัมมนา ทำความเข้าใจโครงสร้าง และการใส่ สูตร Excel ฟังก์ชั่น Excel
      อบรม สัมมนา การใช้ตาราง (Table) สำหรับการทำงานต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop 2 : สร้าง/เตรียมข้อมูล ในตาราง
การใช้ Function เกี่ยวกับการคำนวณ และการทำงานกับข้อมูล ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จำนวนมากๆ ให้ง่ายขึ้น
      อบรม สัมมนา การกรองข้อมูล (Filter) และ การกำหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
      อบรม สัมมนา สูตรคำนวณพื้นฐาน เช่น SUM,MIN,MAX,COUNTA,BAHTEXT
      อบรม สัมมนา สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ เช่น TODAY,YEAR,MONTH,DAY
      อบรม สัมมนา สูตรการทำงานแบบมีเงื่อนไข เช่น IF,SUMIF(), ,DATEDIF(),VLOOKUP()
      อบรม สัมมนา การสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูลค่าสถิติต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop 3 : สร้างฟอร์ม และ เติมข้อมูลตามรายการที่เลือก
การประยุกต์ใช้ Function ของ Excel กับงานต่างๆ
      อบรม สัมมนา การทำ Graph รูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การทำฟอร์ม และ รายงาน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอเพื่อการวิเคราะห์ใน Microsoft Excel
      อบรม สัมมนา Workshop 4 : การทำรายงานอย่างมืออาชีพ

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
        การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
        Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
        การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
        การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
        Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “แนวทางการใช้สิ่งที่เรียนรู้เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้น” ของตัวเองได้อย่างมืออาชีพ และ ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด ด้วยตนเองต่ออย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน        
ผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม