หลักสูตรฝึกอบรม การใช้ Excel อย่างชาญฉลาด บริหารงานขายขั้นเทพ - หลักสูตร 1 วัน
(Excellence Sales Management with Excel)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Microsoft Excel / หลักสูตรฝึกอบรม การใช้ Excel อย่างชาญฉลาด บริหารงานขายขั้นเทพ (Excellence Sales Management with Excel)

หลักสูตรสถาบันหมวด Microsoft Excel

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารงานขายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Sales Management with Data Analytics) นำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพิ่มยอดขาย สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขายที่มีข้อมูลมหาศาล นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพยากรณ์และตัดสินใจ

โปรแกรม Excel มีความสามารถในการจัดข้อมูลขนาดใหญ่ มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่า "Big Data" การใช้บุคคลมาดำเนินการจัดการย่อมไม่สามารถจัดทำได้ โปรแกรม Excel จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด
การเลือกใช้โปรแกรม Excel ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการบริหารงานขาย โดยใช้คุณลักษณะและฟังก์ชั่นที่สำคัญดำเนินการสร้างข้อมูลที่สำคัญ บริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและใช้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ก็จะทำให้ทีมงานขายมีกลยุทธ์ใหม่ๆ ได้ทันกับสถานการณ์ นำไปสู่การเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมายได้


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel กับการบริหารงานขายของตัวเองที่สอดคล้องกับคุณลักษณะงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างข้อมูลที่สำคัญ จัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานขายด้วยโปรแกรม Excel จนเกิดความเข้าใจและนำไปใช้งานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมนำไปสู่รายงานที่มีคุณภาพต่อการบริหารงานขาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้าง Dash Baard เชิงกลยุทธ์ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูล (Data for Sales Management)
     หลักการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sales Management)
     กำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
     การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Sales Pipeline
     การพยากรณ์ยอดขายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
     Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานขายด้วยข้อมูล
การใช้โปรแกรม Excel สร้างแนวทางบริหารงานขาย
     กำหนดไฟล์ Excel ด้วยข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน
     เทคนิคการใส่สูตรการคำนวณที่หลากหลาย
     การสร้างตารางสรุปรายงานยอดขายในรูปแบบต่างๆ
     การสร้างกราฟเปรียบเทียบยอดขายและแนวโน้ม
     กิจกรรม: การใช้โปรแกรม Excel ออกแบบการทำงานด้วยข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Pivot Table ของ Excel
     การเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน (หัวข้อจัดเก็บ)
     การสร้างรายงานขายด้วยตาราง
     เทคนิคการปรับแต่งข้อมูลให้สอดคล้องความต้องการ
     การสร้าง Pivot Chart สำหรับรายงานเชิงกลยุทธ์
     กิจกรรม: การใช้ Pivot Table บริหารงานขาย
การนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหารตัดสินใจด้วย Excel
     จัดเตรียม Data Visualization ในรูปแบบต่างๆ
     สร้าง Dash Board ด้วยรายงานต่างๆ
     การเชื่อมโยงข้อมูลด้วย Power Query
     การนำเสนอข้อมูลเชิงกลยุทธ์สำหรับตัดสินใจ
     กิจกรรม: สร้าง Dash Board เชิงกลยุทธ์ เพื่อการตัดสินใจ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม