หลักสูตรฝึกอบรม การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Feedback in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Online & Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปฏิบัติการ (Effective Feedback in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Online & Practices

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ไม่ใช่แค่การพูดในเรื่องที่เป็นจริง และใช้คำพูดที่ดีๆ เท่านั้น แต่ผู้ที่ต้องการให้ข้อมูลป้อนกลับควรมีทักษะที่ดีด้วย เช่น.....
     - การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่น
     - การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งความคิดและความรู้สึก
     - การรับฟังให้เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ใช้มาตรฐานของตัวเอง
     - การสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่ง
     - การใช้คำถามให้เกิดความชัดเจน ไม่ตีความไปเอง
     - การแนะนำที่เรื่องราวไม่ใช่ที่ตัวบุคคล
การเรียนรู้ในรูปแบบ Online and Practices (O&P) ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองถึงสิ่งที่ควรทำ (Do) และเรื่องที่ควรระวัง (Dont) ในการให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback) และได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่ช่วยทำให้การให้ข้อมูลป้อนกลับมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้เนื้อหาความรู้เบื้องต้นด้วยหลักสูตรออนไลน์ด้วยตัวเอง (Self-Learning) แล้วประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนร่วมกันใน Classroom
โปรแกรมพัฒนาการให้ข้อมูลป้อนกลับ ครอบคลุมการปฏิบัติดังนี้.....
     - การพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Build Rapport)
     - การพัฒนาทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
     - การพัฒนาเทคนิคการใช้คำถาม (Questioning)
     - การพัฒนาทักษะการฟังที่คุณค่าบุคคล (Value Listening)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์สู่การฝึกฝนและปฏิบัติจริงร่วมกันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ, เทคนิคใน Style ของตัวเอง จนเกิดความเข้าใจแล้วเลือกนำไปพัฒนาเพิ่มเติมใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับ Master Coach จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนด้วยกรณีศึกษา ที่เป็นเหตุการณ์จริง จนได้เทคนิคและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์ (Self-Learning)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Feedback)
กิจกรรมที่ #1 : การพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Build Rapport)
    อบรม สัมมนา การสื่อสารด้วยท่าทาง (Body Language)
    อบรม สัมมนา การสื่อสารด้วยน้ำเสียง (Tonality)
    อบรม สัมมนา Role Playing: การสร้างความสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร
    อบรม สัมมนา Wrap Up: สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
กิจกรรมที่ #2 : การพัฒนาทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
    อบรม สัมมนา สิ่งที่ควรปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Do)
    อบรม สัมมนา ระดับของความเข้มในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
    อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ
    อบรม สัมมนา Wrap Up: สรุปประเด็นของสิ่งที่ควรทำ (Do)
กิจกรรมที่ #3 : การพัฒนาเทคนิคการใช้คำถาม (Questioning)
    อบรม สัมมนา คำถามเปลี่ยนมุมมองเชิงบวก (Change Focus)
    อบรม สัมมนา คำถามสำรวจคุณค่าในตัวเอง (Value Base)
    อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการใช้คำถามระหว่างให้ข้อมูลป้อนกลับ
    อบรม สัมมนา Wrap Up: สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนร่วมกัน
กิจกรรม #4 : การพัฒนาทักษะการฟังที่คุณค่าของบุคคล (Value Listening)
    อบรม สัมมนา เทคนิคการฟังด้วย VOICE Model
    อบรม สัมมนา เทคนิคการฟังเชิงลึก (Deep Listening)
    อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการฟังพร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ
    อบรม สัมมนา Wrap Up: สรุปสิ่งที่จะนำไปใช้กับการให้ข้อมูลป้อนกลับ
การบ้าน : Job Assignment นำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการดำเนินในรูปแบบ O&P


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม