หลักสูตรฝึกอบรม การให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับหน่วยงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับหน่วยงาน

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานในทุกด้านมักพบปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถหาทางแก้ไชได้และต้องการคนที่ช่วยให้คำแนะนำ เวลาเกิดปัญหา โดยทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งบางครั้งหัวหน้างานไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจเป็นรูปธรรมได้ จึงมีความจำเป็นที่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานต้องเข้าใจหลักการของการให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงาน 
บางครั้งพนักงานอาจมีปัญหาส่วนตัวที่แก้ไม่ตก ทำให้ส่งผลกระทบต่องานที่ทำโดยที่พนักงานบางคนมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ซึ่งหัวหน้างานไม่ทราบถึงผลกระทบนี้ หากหาทางแก้ไขได้ จะทำให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการดีขึ้น

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการให้คำปรึกษา 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงคุณสมบัติของการเป็นที่ปรึกษา 
3. เพื่อกระตุ้นวิธีคิดและสร้างสรรค์ให้เกิดแนวทางพัฒนาในการปฏิบัติในการให้คำปรึกษา 
4. เพื่อสามารถสร้างเทคนิคและเข้าใจองค์ประกอบของการให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน 
5. ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการให้คำปรึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษา 
เป้าหมายของการให้คำปรึกษา 
คุณสมบัติของที่ปรึกษา 
ข้อควรปฏิบัติในการให้คำปรึกษา 
เทคนิคการให้คำปรึกษา 
องค์ประกอบอื่นในการให้คำปรึกษา
การฝึกปฏิบัติ

แนวทางการฝึกอบรม / แนวทางการพัฒนาตามโปรแกรม
1. ผู้เข้าอบรมที่มีความตั้งใจจะเรียนรู้ถึงแนวทางในการให้คำปรึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน โดยวิทยากรช่วยให้แสดงความคิดเห็นออกมา 
2. หากเป็นหน่วยงานที่มีความประสงค์พัฒนาพนักงานในด้านนี้ ควรมีการกำหนดศักยภาพของพนักงานที่ต้องการในระดับใด และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
3. หัวหน้างานหรือพนักงานที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือแนะแนวทางให้แก่พนักงานใหม่ ได้ร่วมอบรมเพื่อสามารถติดตามผลการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
   ญาญ่า เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อ ทำงานมาได้ระยะหนึ่งและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี เป็นที่ไว้วางใจแก่หัวหน้ามาตลอด แต่เมื่อเดือนที่ผ่านมา ญาญ่า มักทำงานผิดพลาดบ่อยๆ มาทำงานสายบ้าง ขอกลับก่อนบ้าง ทำให้งานที่รับผิดชอบมักล่าช้าและผิดพลาดมากขึ้น หัวหน้างานก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนญาญ่า แต่ญาญ่า ก็ยังมีเกิดการผิดพลาดซ้ำอีก หัวหน้าจึงคาดโทษไว้ แต่หัวหน้าก็รู้สึกเสียดายหากต้องหาคนใหม่มาแทนญาญ่า แต่ถ้าการทำงานของญาญ่ายังเป็นเช่นนี้ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หัวหน้าจึงต้องหาวิธีแก้ปัญหา 
      1. ถ้าท่านเป็นหัวหน้าท่านจะทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก 
      2. ท่านจะทราบปัญหาของญาญ่าได้อย่างไร 
      3. เมื่อท่านทราบปัญหาแล้ว ท่านจะมีวิธีช่วยเหลืออย่างไร 
      4. ถ้าท่านไม่สามารถช่วยเหลือได้ ท่านจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร 
      5. เทคนิคการให้คำปรึกษาใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
เจ้าของกิจการ 
 พนักงาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 
1. การฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง เป็นการบรรยายในลักษณะนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
2. การฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กิจกรรมเสริมดังนี้ 
       การระดมสมอง 
       กรณีศึกษา
       การฝีกปฏิบัติ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม