หลักสูตรฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Consulting and Counselling)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ (Effective Consulting and Counselling)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้คำปรึกษาที่ดีควรครอบคลุมทั้ง “งานที่มีปัญหา (Performance)” และ “ความรู้สึกของบุคคล (People)” เพื่อให้เขามีแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution) และเกิดความมั่นใจในตัวเอง (Confidence) ในการลงมือปฏิบัติใหม่ แนวทางแก้ไขปัญหา จึงมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน
บทบาทการให้คำปรึกษาเรื่องงาน (Consultant) จะมุ่งเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานและให้คำปรึกษาที่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เราเรียกว่า การให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน (Consulting)
บทบาทการให้คำปรึกษาเรื่องของความรู้สึกด้วยจิตใจ (Counsellor) จะมุ่งเน้นการเข้าอกเข้าใจ ความคิด
ความรู้สึกของบุคคลที่มีปัญหา และสร้างความไว้วางใจ ทำให้เขากลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้ง จนค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง เราเรียกว่า การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
เทคนิคการให้คำปรึกษาและการให้กำลังใจมีหลากหลายรูปแบบ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น.....
      อบรม สัมมนา การสร้างความกระจ่าง (Clarification)
      อบรม สัมมนา การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling)
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Reframing)
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นด้วยเปลี่ยนจุดจดจ่อ (Change Focus)
(เป็นต้น)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจความเหมือนและความต้องการของการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการ (Consulting) และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง จนเกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ในสไตล์ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา
      อบรม สัมมนา
สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน (Consulting)
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการให้คำปรึกษาแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจ TAPS Model
      อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
กระบวนการให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ
      อบรม สัมมนา การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและกำลังใจในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเรื่องงานและให้กำลังในเรื่องคน
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่น
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการให้คำปรึกษาของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Role Playing : การให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ
เทคนิคการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเข้าสู่การสนทนา (Opening the Interview)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างความกระจ่าง (Clarification)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาด (Questioning)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการชี้แนะเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคในรูปแบบต่างๆ
การประยุกต์ใช้ NLP กับการให้คำปรึกษา
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการโปรแกรมภาษาสมอง (NLP)
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Reframing)
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเปลี่ยนจุดจดจ่อ (Change Focus)
      อบรม สัมมนา การบริหารข้อขัดแย้งภายในตัวเอง (Perception Position)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การประยุกต์ใช้ NLP กับการให้คำปรึกษา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร