หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มย่อย - หลักสูตร 1 วัน
(Small Group (QC) Activity)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group (QC) Activity)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สภาพปัญหาที่พบ
ความยั่งยืนขององค์กรนั้น คือ การพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้นในทุกระดับ แต่ปัจจุบัน หลายองค์กรจะเน้นอยู่ในระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างานเท่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือเกิดกับพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ถ้าพนักงานปฏิบัติการไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านบุคคล หรือเพิ่มสามารถการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ปัญหาก็จะลุกลาม จนเป็นปัญหาระดับใหญ่ได้ ซึ่งกว่าผู้จัดการหรือหัวหน้าจะทราบนั้น บางครั้งสินค้าที่มีปัญหาอาจถูกส่งไปถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคได้


กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group (QC) Activity)
จากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเอง อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานภายในองค์กร และทำให้เกิดความภูมิใจในงานที่ตนมีส่วนร่วมทำให้เกิดความสำเร็จ จึงเกิดกิจกรรมที่เรียกว่า กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group (QC) Activity) การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย จะสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และควบคุมการทำงานใหม่ที่ไม่ก่อให้เปิดปัญหาซ้ำ

ในแต่ละปีองค์กรจะมีการผลักดันเป้าหมายที่มีความท้าทายอยู่เสมอ เมื่อพนักงานปฏิบัติการได้รับความรู้ ความสามารถที่เก่งขึ้น จะสามารถตอบสนองนโยบายได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเป็นผลสำเร็จจากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่า เมื่อแต่ละแผนกได้รับเป้าหมายจากทางผู้บริหารระดับสูงหรือมีข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นทางผู้จัดการแผนกจะทำหน้าที่มอบหมายปัญหาหรืองานที่ต้องการปรับปรุงให้กับกลุ่มย่อย เมื่อกลุ่มย่อยได้รับโจทย์ ก็จะนำกิจกรรมนั้นจะจัดสร้างในรูปแบบ PDCA ซึ่งเป็นวิธีการบริหารงานแบบสากลที่มีประสิทธิภาพมาก

การวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา

การใช้ why why analysis เพื่อช่วยในการค้นหารากเหง้าของสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา เมื่อเราจะได้สาเหตุ ก็ให้นำมาจัดทำเป็นแผนงานย่อย [Action Plan] เพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้สาเหตุดังกล่าว ไม่กลับไปสร้างให้เกิดปัญหาซ้ำ

การสรุปผลการปรับปรุงงานโดยใช้แบบฟอร์ม
Theme Resolution Summary
หลักจากที่กลุ่มย่อยดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น บางครั้งการทำไฟล์นำเสนอ (Presentation) จะใช้เวลาสร้างนาน อาจสูญเสียเวลาของการทำงาน แบบฟอร์มสรุปการปรับปรุงแบบ 10 ขั้นตอน (Theme Resolution Summary) เข้ามาช่วยบันทึกหรือไว้สำหรับการเสนอแบบฉบับย่อ จะช่วยพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี


การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อยประจำปี (small group activity presented)
การจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานประจำปีของกลุ่มย่อย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาพนักงานปฏิบัติการให้ เป็นคนที่กล้าคิด กล้าปรับปรุง และกล้านำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเป็นนักคิดให้กับองค์กรเพื่อที่พัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงกิจกรรมการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงงาน หรือการบริการ ที่เป็นระบบที่ชัดเจน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมกลุ่มย่อยอย่างละเอียด และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
3. เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์และทำกิจกรรมกลุ่มย่อยร่วมกันได้

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กลุ่มย่อย (Small Group) คืออะไร
วัตถุประสงค์ (Objective) ของกิจกรรมกลุ่มย่อย
ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
การวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้ Why Why Analysis
การใช้ Work & Time Study และ ECRS Tools
บทเรียนเฉพาะจุด (One point Lesson)
การสร้างมาตรฐาน
การใช้แบบฟอร์ม สรุปการปรับปรุงแบบ 10 ขั้นตอน (Theme Resolution Summary)
กิจกรรม Workshop 2-3 กลุ่ม
Q&A
Post Test


แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 70% Workshop 30%
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริง ที่องค์กรจัดเตรียมไว้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม