หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน CCCF - หลักสูตร 1 วัน
(Completely Check Completely Find-Out)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน CCCF (Completely Check Completely Find-Out)

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
กิจกรรม "CCCF (Completely Check Completely Find-Out)" เป็นกิจกรรมที่เน้นให้องค์กรหรือสถานประกอบการค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์เฉียด (Near Miss) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์เฉียดนั้นไม่ให้นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมทั้งมีตัวอย่างกิจกรรมการค้นหาจุดอันตรายและการจัดการกับจุดอันตรายนั้น
ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้องค์กรหรือสถานประกอบกิจการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อลดและควบคุมอุบัติเหตุในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงแนวทางการค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ
2. เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยจากป้องกันเชิงรับ ไปเป็นการป้องกันเชิงบวก ป้องกันที่สาเหตุก่อนเกิดอุบัติเหตุ

หัวข้อการบรรยาย
1. แนวคิด CCCF
2. อะไรคือ Near Miss
3. หลักการค้นหาอันตรายภายในพื้นที่ปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินกิจการรม
4. การแบ่งประเภทของอันตราย ระดับความรุนแรงของอันตราย
5. หลักการคัดเลือก และวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
6. ตัวอย่างการแก้ไขปรับปรุง และติดตามผล
7. การจัดบอร์ด Visual Control
8. เน้น Work shop

รูปแบบการอบรม
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม