หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมไคเซ็น Kaizen Activity - หลักสูตร 1 วัน
(Kaizen Activity)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมไคเซ็น Kaizen Activity (Kaizen Activity)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สภาพปัญหาที่พบ
     ปัจจุบันการแข่งขันทางอุตสาหกรรมมีการแข่งขันด้านการผลิตที่เป็นเลิศ  คุณภาพของสินค้าที่ดี และยังมีความรวดเร็วในการส่งมอบ  และที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารจัดการต้นทุนที่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้  การนำเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการมาพัฒนาองค์กรให้เกิดการความสามารถด้านบุคลากรให้เก่งขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่งยิ่ง
     การนำแนวความคิด  Kaizen  เข้ามาพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีมุมมองในการปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น เมื่อพนักงานเริ่มเข้าใจในแนวความคิด และทดลองการปรับปรุงงานด้วนตนเอง ก็จะเกิดการพัฒนาทักษะแนวความคิดที่ดีและต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง และถ้าพนักงานทั่วทั้งองค์กร เป็นนักคิดและพัฒนาการปรับปรุงแบบ Kaizen  ก็สามารถปรับปรุงงานทุกงานทั่วทั้งองค์กร


Kaizen Activity

Kaizen อ่านว่า ไคเซน ซึ่งแปลว่าหมายว่า การปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ซึ่งการค้นหาเรื่องที่สามารถมองได้จากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นด้าน คุณภาพ (Quality), ต้นทุน (Cost), เครื่องจักร / อุปกรณ์ (Machine and Equipment), ประสิทธิภาพ  (Effectiveness) , ความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม  (Safety / Environment)จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าเมื่อโรงงานเกิดปัญหา ก็จะคิดค้นและพัฒนาการจุดตรวจสอบ หรือทำสัญลักษณ์เป็นสิ่งสังเกตุได้ง่าย เพื่อลดการทำงานที่ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้


แบบฟอร์มการเขียนการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม

การเขียนการปรับปรุงในงานให้ดีขึ้น จำเป็นมากที่จะต้องใช้แบบ เพราะจะทำให้พนักงานสามารถเข้าใจหลักการเขียนได้ดีขึ้น สิ่งที่ต้องเขียน คือสภาพปัจจุบัน วิธีการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ผลที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และเมื่อเขียนเสร็จก็จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ และเรื่องที่ได้รับการเขียนนั้นถูกนำไปปฏิบัติ พนักงานท่านนั้นก็จะเกิดความภาคภูมิใจอย่างยิ่งวัตถุประสงค์
1. เพื่อพนักงานมีการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (วัฒนธรรม “นักคิด”)
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักการบริหารงานสมัยใหม่
3. เพิ่มคุณค่าให้แก่พนักงานเอง เมื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
4. เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กิจกรรม Kaizen คืออะไร
วัตถุประสงค์ (Objective) ของแนวคิดแบบ Kaizen
องค์ประกอบทีสําคัญของระบบแนวคิดของ Kaizen
3 – MU, มูดะ (MUDA), มูระ (MURA), มูริ  (MURI)
การชี้แนวการปฏิบัติ 5S & Kaizen เพือเพิมผลผลิต
เครืองมือสนับสนุนการลดความสูญเสีย ECRS
กิจกรรม QC Story
Visual Control
บทเรียนเฉพาะจุด (One point Lesson) สำหรับสอนงาน
กิจกรรม Workshop 2-3 กลุ่ม

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 70% Workshop 30%
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริง ที่องค์กรจัดเตรียมไว้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม