หลักสูตรฝึกอบรม กุญแจสู่ความสำเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม - หลักสูตร 1 วัน

(Keys for success in Cross cultural communication)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / กุญแจสู่ความสำเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยพื้นฐานที่ว่าทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรในทุกองค์กร เพื่อให้สามารถส่งและรับข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำและเข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน ยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์และในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน(AEC) ส่งผลให้ธุรกิจจำเป็นต้องติดต่อและร่วมมือกับบริษัทต่างชาติหรือแม้แต่ภายในองค์กรเอง ก็อาจจะต้องมีพนักงานหลากหลายเชื้อชาติทำงานร่วมกัน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross cultural communication) จึงเกิดขึ้น ซึ่งการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ วัฒนธรรมของผู้ที่เราติดต่อด้วยเพื่อให้การสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน, ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
   เพราะการสื่อสารไม่ได้มีแค่เพียง ‘การพูด’ เท่านั้น สิ่งที่ไม่ได้ยินอาจ ‘สำคัญกว่า’ หากเราเข้าใจความต่าง
   หลายครั้งที่คนเราสื่อสารแล้วเข้าใจผิดกันแม้กับคนชาติเดียวกัน แล้วถ้ายิ่งเป็นคนต่างชาติ ต่างทั้งภาษาและวัฒนธรรมกันโอกาสเกิดความเข้าใจยิ่งทวีคูณ การเรียนรู้วิธีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม จะช่วยให้เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะการสื่อสารซึ่งจะเกิดประโยชน์กับองค์กรที่ต้องทำธุรกิจกับต่างประเทศ


วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้อบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล, ตระหนักและเข้าใจความต่างของวัฒนธรรมและค่านิยม, เรียนรู้ความหมายของภาษากายสากล, ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาความสัมพันธ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ประโยชน์ขององค์กรทีมีพนักงานหลายเชื้อชาติและ ความสำคัญของการตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
การสื่อสาร: ความหมาย,ประเภทและความสำคัญ 
สี่องค์ประกอบของความต่างในวัฒนธรรม
      1. Relationships 
      2. High context – Low Context
      3. The idea of time 
      4. Hierarchy, status and authority 
เรียนรู้ความหลากหลายภาษาอังกฤษ เช่น คำแสลง คำidiom และคำที่ใช้เฉพาะกลุ่ม
การฟังเพื่อสร้างความประทับใจ 
ภาษาสากล ภาษากาย
เข้าใจบริบทของภาษาผ่านภาษากายที่ต่างวัฒนธรรม
วิธีการเขียนอีเมล์เพื่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการเขียน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารวัฒนธรรมcommunication

แสดงความคิดเห็น