หลักสูตรฝึกอบรม ก้าวแรกสู่เส้นทางวิทยากร - หลักสูตร 1 วัน

(Train the Trainer)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ก้าวแรกสู่เส้นทางวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   ในปัจจุบัน หลายบริษัทต้องการสร้างวิทยากรภายในองค์กรขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่พัฒนา,ให้ความรู้ และสอนงานแก่บุคลากรในหน่วยงานขึ้นมา ซึ่งวิทยากรมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทต้องการ
   หลักสูตร “ก้าวแรกสู่เส้นทางวิทยากร” นี้จะปูพื้นฐานที่จำเป็นในการเริ่มอาชีพวิทยากร อาทิ จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือสื่อการสอนที่หลากหลายเพิ่มประสิทธิภาพการอบรม เทคนิคการถ่ายทอดให้เหมาะกับผู้เรียน 
   หลักสูตรนี้จะสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการสอนแบบ student centered ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้วยความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งนั้น ต้องเกิดจากความอยากเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเองเสมอ

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตร “ก้าวแรกสู่เส้นทาวิทยากร” นี้ได้นำแนวคิดเรื่องการสร้างวิทยากรมืออาชีพหรือนักฝึกอบรมซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ซึ่งวิทยากรจะต้องมีความรู้ในเนื้อหามากพอที่สามารถอบรมแก่ผู้อื่น พูดง่ายๆจะต้องเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้และ ต้องมีเทคนิคในการสื่อสารให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้โดยง่าย
   การฝึกอบรมจะประสบผลสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัววิทยากรเป็นปัจจัยหลัก ทั้งนี้วิทยากรจำเป็นต้องฝึกอบรมโดยประยุกต์การถ่ายทอดให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมและบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในแต่ละครั้ง

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
เริ่มต้นการเป็นวิทยากรได้อย่างมั่นใจ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 เข้าใจวิธีสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วางแผนและเขียนโครงสร้างหลักสูตรได้


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนะนำพื้นฐานการเป็นวิทยากร 
 4 คุณลักษณะของวิทยากรมืออาชีพ 
 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จให้หลักสูตร
 หลากหลายเครื่องมือในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 3 รูปแบบการสื่อสารที่เพิ่มพลังการสอน
 
ข้อผิดพลาดของวิทยากรมือใหม่ที่คุณต้องรู้

สื่อและวิธีการเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย อาทิ คลิปวีดีโอ, ข่าวสั้น, และกิจกรรมกลุ่ม 
ระหว่างอบรม ทุกคนมีโอกาสนำเสนอแก่ผู้เข้าอบรมท่านอื่นเพื่อฝึกฝนและรับคำแนะนำเพื่อ นำไปพัฒนาต่อยอด
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฏีด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
มีเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ที่สนใจในอาชีพวิทยากร หรือ ผู้ที่จำเป็นต้องสอนงานลูกน้อง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วิทยากรมืออาชีพ Train the Trainerการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น