หลักสูตรฝึกอบรม ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI - หลักสูตร 1 วัน
(Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
KPI (Key Performance Indicators) คือเครื่องมือที่หลาย ๆ องค์กรนิยมนำมาใช้ในการวัดผลสำเร็จเพื่อการประเมินผลงาน ส่วน OKR (Objectives and Key Results) เป็นเครื่องมือที่เริ่มนิยมใช้มากขึ้นในปัจจุบัน จะเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุก่อน และเน้นใช้ไปในทางพัฒนาองค์กร ดังนั้นหากนำเครื่องมือทั้งสองมาใช้ร่วมกัน ย่อมเกิดกระบวนการบริหารที่บูรณาการทั้งด้านความสำเร็จและการพัฒนาไปพร้อมกัน จึงเกิดเป็นเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า OKRI (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement) ที่จะทำให้องค์กรบรรลุความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจหลักการและความสำคัญในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
เพื่อเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนงานอย่างบูรณาการ และสอดคล้องกันทั้งองค์กร
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI และ OKR อย่างแท้จริง
เพื่อสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานที่เหมาะสมกับองค์กร/หน่วยงานของตนเองได้
เพื่อรู้ถึงแนวทางในการนำ OKRI มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาร่วมกัน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานองค์กรสมัยใหม่
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการ
       กลยุทธ์คืออะไร จำเป็นต่อองค์กรอย่างไร และแนวทางกำหนดกลยุทธ์แต่ละระดับ
       เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์(Vision) , พันธกิจ(Mission), วัตถุประสงค์(Objective) จุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้อง
       การแปลงวิสัยทัศน์(Vision) , พันธกิจ(Mission), วัตถุประสงค์(Objective) เป็นเป้าหมายและกลยุทธ์
       องค์ประกอบ และเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์
       เทคนิควิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์ สู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ด้วยผังแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
       เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับขององค์กร
ภาพรวมและความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่าง OKR (Objectives and Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators)
ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการ
       หลักการกำหนด Objectives and Key Results แบบฉบับ OKR
       ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนด OKR เช่น จำนวน Objectives, จำนวน Key Results เป็นต้น
แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs
       ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
       ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
       เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน
เมื่อบูรณาการ OKR กับ KPI รวมเป็น OKRI เครื่องมือใหม่ในการบริหารเพื่อมุ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
กระบวนการจัดทำ OKRI ระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับ Vision , Mission และเป้าหมายของธุรกิจ
กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ OKRI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ
กรณีศึกษา พร้อมไฟล์ตัวอย่าง สำหรับการจัดทำ OKRI เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร
OKRI กับการประเมินผลงานประจำปีเพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส
ปัญหาและข้อควรระวังในการทำ OKRI


Work Shop/กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และเขียนผังแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
การกำหนด Objective และ Key Results ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร
การกำหนด KPIs ตาม OKR ที่กำหนด
การออกแบบและกำหนด OKRI ระดับฝ่ายงาน / หน่วย และตำแหน่งหน้าที่

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม